Anten Truyền Sóng

Anten Truyền Sóng - Trịnh Xuân Dũng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

lecture_6_popular antenna configurations.pdf
lecture_5_antenna arrays.pdf
lecture_4_linear wire antennas (antenna theory).pdf
lecture_3_fundamental parameters of antenna.pdf
lecture_2_radiation mechanism.pdf
lecture_1_introduction.pdf
chuong 7 truyền sóng trong cáp quang.pdf
chuong 6 ống dẫn sóng (waveguides).pdf
chuong 5 các loại anten.pdf
chuong 4 hệ thống bức xạ.pdf
chuong 3 lý thuyết anten.pdf
chuong 2 các đặc tính của anten.pdf
chuong 1 giới thiệu về anten.pdf

Bài tập, thực hành

lecture_4_assignment_antennas and propagation assignments.pdf
lecture_4_assignment_antennas and propagation assignments.pdf
lecture_3_assignment_fundamental parameters of antenna assignment.pdf
lecture_3_assignment_fundamental parameters of antenna assignment.pdf
ap_bài tập lớn_mo.ta.pdf

Đề thi

de_thi_hk_2014_dapan_anten truyền sóng.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản để phân tích, thiết kế, đo đạc một số loại anten thông dụng trong viễn thông như anten Yagi, anten loga-chu kỳ, anten phản xạ, anten loa, anten khe, anten vi dãi. Cung cấp kiến thức về các mô hình truyền sóng không dây và vô tuyến, mô hình truyền sóng trong ống dẫn sóng và cáp quang. Các kiến thức trên cần thiết cho thiết kế và vận hành các hệ thống truyền dẫn trong viễn thông. Môn học cung cấp kiến thức rộng về kỹ thuật antenna và truyền sóng vô tuyến. Phần đầu tiên của môn học trình bày về các đặc tính bức xạ cơ bản của antennas và các phương pháp nghiên cứu. Phần hai trình bày về các hiện tượng truyền sóng qua các môi trường như không gian tự do, ống dẫn sóng kim loại, và cáp quang.

Kết quả cần đạt được

Nắm vững các đặc tính và thông số của các loại anten cơ bản trong viễn thông. Phân tích và thiết kế các loại anten cơ bản. Nắm vững về các mô hình truyền sóng vô tuyến-không dây, mô hình truyền sóng trong ống dẫn sóng và cáp quang.

Tài liệu tham khảo

[1] Constantine A. Balanis, “Antenna theory analysis and design”, John Wiley & Son. Inc, 1997, ISBN 0 – 471 – 59268 –4. [2] Dennis Roddy, J. Coolen, “Electronic communications’, Prentice Hall [3] Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư, “ Truyền Sóng Và Antennas”, NXB ĐHQG, 2006