Quy Hoạch Tuyến Tính ĐH Bách Khoa HN Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 qhtt_v0.pdf
chuong 2 btvt_v0.pdf
chuong 3 iomodel_v0.pdf