Nghiên Cứu Marketing Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề thi Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 những vấn đề cơ bản của nghiên cứu marketing.pdf
chuong 2 xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.pdf
chuong 3 các phương pháp thu thập dữ liệu.pdf
chuong 4 các thang điểm đo lường trong nghiên cứu marketing.pdf
chuong 5 thiết kế công cụ thu thập dữ liệu.pdf
chuong 6 tổ chức thu thập dữ liệu.pdf
mkma1109.-ncmar.-3tc.-slide-giang-day.-20.7.2018.pdf
ncmar-2tc.pdf
đề thi kết thúc học phần.pdf
đề thi nghiên cứu marketing năm 2010 - 2011..pdf