Cơ Sở Hóa Sinh ĐH KHTN Hà Nội Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

đề thi-cơ sở hóa sinh-đề số-1 kỳ 2-năm học-2017-2018-hus.pdf
đề thi-cơ sở hóa sinh-đề số-1 kỳ 2-năm học-2019-2020-hus.pdf