[PDF]Hệ Phân Bố - giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi (Distributed Systems)