[PDF]Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Hướng Đối Tượng - giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi (Distributed And Object -Oriented Databases)