[PDF]Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương - Đại Học Ngoại Thương - Lê Minh Trâm

Bài giảng/Slide/Giáo trình Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương

c1sv - vt&bbqt vận tải và giao nhận trong ngoại thương.pdf
c2-1-1 (slide 1-33) chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường biển.pdf
c2-1-2 (slide 34-64) phân loại tàu buôn.pdf
c2-2-1 (slide 65-95) các phương thức thuê tàu.pdf
c2-2-2 (slide 96-126).pdf
c2-3 (slide 127-161) phương thức thuê tàu chuyến (voyage chartering).pdf
c3sv vthk k52 chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường hàng không.pdf
c4sv chương 4: chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng container k52 .pdf
c5sv vtdpt k52 chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng vận tải đa phương thức.pdf