[PDF]Môi Trường Và Con Người - Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Thị Thanh Mai

Bài giảng/Giáo trình Môi Trường Và Con Người

100000010-02_tác động của con người đến môi trường qua các giai đoạn tiến hóa.pdf
100000010-03_nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người.pdf
100000010-05_ô nhiễm môi trường.pdf
100000010-06_phương hướng và chương trình hành động bvmt.pdf
100000010_môi trường và con người.pdf
chapter 1-q.pdf
chapter 2-q(hang).pdf
chapter 3-q(hang).pdf
chapter 4-q.pdf
chapter 5-q.pdf
cách tiếp cận bảo vệ tài nguyên môi trường.pdf
môi trường và con người.pdf

Đề thi Môi Trường Và Con Người

736461_195100350635799_1903289687_o.jpg
736806_195100250635809_82288000_o.jpg
775101_195100310635803_1497403304_o.jpg
775126_195100430635791_1582722802_o.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của con người và tác động của con người đến môi trường, mối tương tác giữa con người và môi trường, từ đó có thái độ tích cực về mối quan hệ tác động qua lại giữa môi trường và con người; hướng đến ý thức bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về con người và sự phát triển của con người, mối tương tác giữa con người và môi trường. Môn học cũng đề cập và nhấn mạnh các tác động của con người đối với môi trường và ngược lại trong quá trình tiến hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời môn học sẽ giới thiệu cho người học các khái niệm cơ bản về sinh thái, tài nguyên, môi trường. Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức về chính sách, công cụ và biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững – một sự kết hợp hài hòa và tối ưu cho sự phát triển của con người trong khi vẫn bảo vệ được môi trường tự nhiên và xã hội. Môn học còn cung cấp cho sinh viên cách thức liên kết các mối quan hệ về môi trường và tài nguyên phục vụ chuyên ngành của mình, giúp người kỹ sư ra trường có ý thức cao và nắm được các vấn đề môi trường trong công việc sau này. CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 1.1. Các hình thái kinh tế của loài người 1.2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến đời sống và sự phát triển của con người 1.2.1 Ảnh hưởng của phương thức sống và thức ăn 1.2.2 Ảnh hưởng của yếu tố khí hậu 1.2.3 Ảnh hưởng của môi trường địa hóa 1.3. Dân số và các vấn đề về dân số 1.3.1 Quan điểm về dân số học 1.3.2 Quá trình tăng dân số và đô thị hóa 1.3.3 Dân số với sự tồn tại và phát triển xã hội 1.3.4 Dấu chân sinh thái (Eco-footprint) CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG, SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN 2.1. Môi trường 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Các thành phần môi trường 2.1.3 Chức năng môi trường 2.1.4 Các khái niệm liên quan về môi trường Ô nhiễm môi trường Sức chịu tải của môi trường Sự cố môi trường Suy thoái môi trường Khủng hoảng môi trường Đạo đức môi trường Phát triển bền vững 2.2. Hệ sinh thái 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 Các chu trình sinh-địa-hóa Chu trình carbon Chu trình Nitơ Chu trình photpho Chu trình lưu huỳnh 2.3. Tài nguyên thiên nhiên 2.3.1 Phân loại tài nguyên thiên nhiên 2.3.2 Vai trò của tài nguyên cho quá trình phát triển 2.3.3 Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên CHƯƠNG 3: TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 3.1. Mối tương tác giữa con người và tài nguyên - môi trường 3.2. Tác động của con người đến tài nguyên 3.2.1 Giảm đa dạng sinh học 3.2.2 Cạn kiệt tài nguyên 3.2.3 Biến đổi khí hậu 3.3. Tác động của con người đến môi trường 3.3.1 Ô nhiễm môi trường nước 3.3.2 Ô nhiễm môi trường không khí 3.3.3 Ô nhiễm môi trường đất 3.4. Tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống và sự phát triển con người 3.4.1 Tác động đến sức khỏe Các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước Các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí Các bệnh liên quan đến ô nhiễm rác thải 3.4.2 Tác động đến các hoạt động phát triển KT-XH 3.4.3 Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa,.... CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH, CÔNG CỤ VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 4.1 Chính sách MT&TN 4.1.1 Khái niệm quản lý MT 4.1.2 Khái niệm công cụ quản lý MT& TN 4.2 Chu trình chính sách 4.2.1 Chính sách môi trường 4.2.2 Chính sách môi trường tại Việt Nam 4.2.3 Hệ thống QLNN về MT&TN Việt Nam 4.3 Các công cụ quản lý MT&TN 4.3.1 Công cụ ra lệnh & kiểm soát 4.3.2 Công cụ kinh tế 4.3.3 Công cụ truyền thông 4.3.4 Công cụ khoa học-công nghệ THUYẾT TRÌNH (BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TIỂU LUẬN): MÔI TRƯỜNG VÀ NGÀNH NGHỀ Các vấn đề môi trường trong công nghiệp chế biến thực phẩm/xây dựng/dệt may/địa chất – dầu khí/cơ khí/giao thông/vật liệu… Các tác động và giải pháp bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực tương ứng (hóa – chế biến thực phẩm/xây dựng/địa chất – dầu khí/ cơ khí-chế tạo/giao thông vận tải/vật liệu/…) ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐÁP

Kết quả cần đạt được

Hiểu được mối liên hệ giữa con người và quá trình phát triển L.O.1.1 – Trình bày được tác động qua lại giữa con người và môi trường qua các giai đoạn phát triển L.O.1.2 – Mô tả được nguyên nhân và hậu quả của việc tăng dân số Hiểu được các khái niệm cơ bản của khoa học môi trường L.O.2.1 – Trình bày và phân biệt được các khái niệm trong khoa học môi trường L.O.2.2 – Mô tả được cấu trúc, chức năng của hệ sinh thái và các vòng tuần hoàn vật chất, năng lượng L.O.2.3 – Trình bày được các loại tài nguyên thiên nhiên và nguyên tắc khai thác, sử dụng hiệu quả Nhận thức/phát hiện được dấu hiệu các yếu tố nguy cơ và những ảnh hưởng của nó đến con người và môi trường L.O.3.1 – Phân tích được mối liên quan giữa con người và môi trường L.O.3.2 – Có khả năng đánh giá chất lượng các thành phần môi trường (có ô nhiễm hay không) L.O.3.3 – Đánh giá được các tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống và sự phát triển của con người Đề xuất được giải pháp can thiệp phù hợp để giảm thiểu các tác hại của yếu tố nguy cơ đến môi trường và con người L.O.4.1 – Phân biệt được các công cụ trong quản lý môi trường L.O.4.2 – Mô tả được các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường L.O.4.3 – Trình bày được các hệ thống quản lý môi trường (yêu cầu, lợi ích, cách thực hiện) Hiểu và nắm vững được thước đo phát triển bền vững kinh tế - xã hội L.O.5.1 – Trình bày được các khái niệm liên quan đến PTBV L.O.5.2 – Vận dụng các thước đo về PTBV để xác định mức độ bền vững của vùng/khu vực Phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm, trình bày L.O.6.1 – Giới thiệu về bạn một cách tự tin và ngắn gọn L.O.6.2 – Thiết lập hợp đồng nhóm L.O.6.3 – Tổ chức làm bài thuyết trình, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên L.O.6.4 – Trình bày slide sinh động, thuyết trình tự tin, thu hút người nghe

Tài liệu tham khảo

[1]. Lê Thị Thanh Mai (2009). Giáo trình Môi trường và con người. ĐHQG Tp.HCM [2]. Cunningham W. P. and Saigo, B. W. (2001), Environmental Science: A Global Concern, Boston, McGraw-Hill, 646 pp. [3]. Bài giảng môn Con người và Môi trường – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM