[PDF]Kiểm Tra Phần Mềm - Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng/Giáo trình Kiểm Tra Phần Mềm

chuong01_tổng quát về kiểm thử phần mềm.pdf
chuong02_qui trình & kế hoạch kiểm thử phần mềm.pdf
chuong03_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng.pdf
chuong04_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (tt).pdf
chuong05_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en.pdf
chuong06_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en (tt).pdf
chuong07_thanh tra, chạy thử & xem xét mã nguồn.pdf
chuong08_kiểm thử module (₫ơn vị).pdf
chuong09_các hoạt ₫ộng kiểm thử khác.pdf
chuong10_phân tích và giải thích kết quả kiểm thử.pdf

Bài tập/Thực hành Kiểm Tra Phần Mềm

bai 01.pdf
bai 03.pdf
bai 04.pdf
bai 5.1.pdf
bai 05.pdf
bai 7.1.pdf
bai 10.1.pdf
bai tap lon cho sinh vien mon hoc kiem tra phan mem all.pdf
bài 02.pdf
chung - google mail.xls
dhp3-test_plan_template_yahoomail.pdf
dong - google search.xls
google servicestest plan hh group.pdf
google service test case hh group.xls
hung - google docs.xls
test_case_template.xls
test_plan_v2.pdf
test_plan_website ho tro mon hoc mang may tinh.pdf
test case (1).xls
test case.xls
testcase_final_version.1.6.xls
testplan 1.9.pdf
testplan_cong cu soan thao va gan nhan am thanh.pdf
testplan_cong cu tao de thi trac nghiem.pdf
testplan_cong cu va thuat toan ly thuyet do thi.pdf
testplan_website quan ly dvtn truong thpt nguyen du.pdf
testplan_website quan ly trung tam tin hoc.pdf
test plan_xay dung he thong quan ly tai lieu truc tuyen.pdf
tm-test_plan_template_university_0.2.pdf
tm-test plan.pdf
tri - google account.xls
Co3015_Kiemtraphanmem.Pdf
Co3015_Kiemtraphanmem_2004 A Practitioner_S Guide To Software Test Design_Good.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Giúp cho sinh viên nắm vững những quy trình, kỹ thuật cần tiến hành khi kiểm tra phần mềm. * Nội dung tóm tắt môn học - Vai trò và sự quan trọng của kiểm tra phần mềm. - Qui trình kiểm thử và Kế hoạch kiểm thử - Các mức độ kiểm thử phần mềm. - Các kỹ thuật kiểm tra phần mềm tương ứng. - Quản lý lỗi.

Kết quả cần đạt được

Giải thích vai trò của kiểm tra phần mềm, các dạng kiểm tra phần mềm và quy trình thực hiện L.O.1.1 – Mô tả được vai trò của kiểm tra phần mềm L.O.1.2 – Mô tả được kiểm tra phần mềm dòng điều khiển và dữ liệu L.O.1.3 – Mô tả được quy trình kiểm tra phần mềm Sử dụng được các kỹ thuật để kiểm tra phần mềm. L.O.2.1 – Sử dụng được dòng điều khiển hộp đen L.O.2.2 - Tổng hợp được các phương pháp kiểm tra phần mềm khác nhau

Tài liệu tham khảo

[1] A Practitioner's Guide to Software Test Design.chm [2] Effective Software Testing - 50 specific ways to improve your testing.pdf [3] Foundations of software testing.pdf [4] Introduction to Software Testing.pdf [5] Software Testing Fundamentals Methods and Metrics.chm [6] Software Testing - Testing Across the Entire Software Development Life Cycle.pdf [7] The art of Software Testing.pdf [8] Practical Software Testing, by Ilene Burnstein - 2003 [9] Critical Testing Processes Plan, Prepare, Perform, Perfect, by Rex Black – 2003