[PDF]Cơ Ứng Dụng - Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Ths Lê Thanh Phong

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Ứng Dụng

bia_.pdf
mucluc_.pdf
p1_ch1_2_các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học.pdf
p2_ch3_các khái niệm cơ bản trong sức bền vật liệu.pdf
p2_ch4_nội lực trong bài toán thanh.pdf
p2_ch5_thanh chịu kéo-nén đúng tâm.pdf
p2_ch6_trạng thái ứng suất và lý thuyết bền.pdf
p2_ch7_đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.pdf
p2_ch8_thanh chịu xoắn chịu cắt.pdf
p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf

Thông tin tác giả ThS Lê Thanh Phong

Email phonglt@hcmute.edu.vn
Dh00011 Cơ Học Ứng Dụng Phần Bài Tập.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho người học những kiến thức về những nguyên lý cơ bản của cơ học vật rắn cứng tuyệt đối và một phần cơ học vật rắn biến dạng với những mô hình cơ học đơn giản để có thể phát triển những công thức khoa học áp dụng cho việc phân tích và thiết kế những chi tiết máy và kết cấu kỹ thuật thực tế. Ngoài ra môn học còn cung cấp những kiến thức cơ bản về các bộ truyền động cơ khí ứng dụng trong kỹ thuật, phục vụ cho môn học đồ án máy thiết bị và luận văn tốt nghiệp. Nội dung môn học là những kiến thức về sự cân bằng của hệ lực và các kiến thức và kỹ năng của các phương pháp tính bền trong các trường hợp tải trọng: kéo nén đúng tâm, xoắn thuần túy, uốn ngang phẳng, uốn và xoắn đồng thời; và các kiến thức về các bộ truyền động đai, xích, bánh răng, trục và ổ trục ứng dụng trong kỹ thuật

Kết quả cần đạt được

Mô hình hóa hệ cơ học tĩnh. Phân tích, đánh giá các lực tác động lên cơ hệ. L.O.1.1 Nắm vững hệ tiên đề tĩnh học L.O.1.2 Mô hình hóa các liên kết và phản lực liên kết. Áp dụng các định lý cơ bản của hệ lực để thu gọn hệ lực phức tạp thành hệ lực tương đương đơn giản và điều kiện cân bằng của hệ lực L.O.2.1 Nắm vững các định lý cơ bản của tĩnh học. L.O.2.2 Ứng dụng điều kiện cân bằng của hệ lực để xác định các phản lực. Áp dụng điều kiện cân bằng của hệ lực để xác định nội lực và vẽ biểu đồ nội lực cho thanh. L.O.1.1 – Áp dụng các điều kiện cân bằng của hệ lực. L.O.1.2 – Sử dụng các phương trình toán học cơ bản (phương pháp mặt cắt ngang) ứng dụng để vẽ BĐNL. Phân tích ứng suất và biến dạng cho một phần tử và ứng dụng các thuyết bền để kiểm tra bền cho chi tiết máy. L.O.2.1 – Phân biệt được các trạng thái ứng suất và biến dạng. L.O.2.2 – Phân tích và biểu diễn được các trạng thái ứng suất và biến dạng trong kỹ thuật. L.O.2.3 – Nắm vững các thuyết bền Sử dụng các thuyết bền để thiết kế mặt cắt ngang hợp lý cho thanh (trục, chi tiết máy,…) chịu các loại tải trọng. L.O.5.1 – Hiểu và tính toán được các đặc trưng hình học các dạng mặt cắt ngang của thanh. L.O.5.2 – Áp dụng các thuyết bền để thiết kế các mặt cắt ngang hợp lý và lựa chọn tải trọng phù hợp cho kết cấu trong kỹ thuật. Tính toán và lựa chọn các loại đai, xích, bánh răng, trục và ổ trục theo tiêu chuẩn thiết kế. L.O.6.1 Nắm vững nguyên lý hoạt động các bộ truyền động: đai, xích, bánh răng, trục và ổ trục L.O.6.2 Tính tóan các thông số và kích thước các chi tiết máy của các bộ truyền L.O.6.3 Tra cứu tài liệu, lựa chọn các thông số truyền động và kích thước các chi tiết máy theo tiêu chuẩn

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Đỗ Sanh, Cơ học kỹ thuật Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009. [2]Ngô Kiều Nhi, Trương Tích Thiện, Cơ ứng dụng, NXB ĐHQGTp. HCM. 2005. [3] Ferdinand P. Beer, Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 2012 Sách tham khảo: [4] Nguyễn Hữu Lộc, Thiết kế chi tiết máy, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2009. [5] J. L. Meriam, L. G. Kraige, Engineering Mechanics – Statics & Dynamics, John Wiley & Sons, Inc.,2002. [6] Ferdinand P. Beer, Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 2012.