[PDF]Cơ Sở Dữ Liệu - Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Trung Trực

Bài giảng/Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu

cơ sở dữ liệu nguyễn trung trực.pdf
db normalization bs_chuẩn hóa csdl.pdf
elmasri_6e_ch20_physical database design and tuning.pdf
elmasri_6e_ch22_concurrency control techniques.pdf
elmasri_6e_ch23_database recovery techniques.pdf
elmasri_6e_ch25_distributed databases and client-server architectures.pdf
elmasri_6e_ch27_introduction to information retrieval and web search.pdf
elmasri_6e_ch28_data mining concepts.pdf
elmasri_6e_ch29_overview of data warehousing and olap.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này giới thiệu các kiến thức cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) bao gồm: lịch sử và động cơ phát triển của hệ cơ sở dữ liệu, kiến trúc và các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu luận lý và ý niệm như mô hình dữ liệu quan hệ và mô hình thực thể mối liên kết. Ngoài ra, môn học này cũng thảo luận về đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL, và nguyên lý và phương pháp thiết kế CSDL cũng như các vấn đề lưu trữ, quản lý, và bảo mật CSDL với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phát triển ứng dụng CSDL hiệu quả cho các hệ thống thông tin. * Nội dung tóm tắt môn học - Lịch sử và các động cơ phát triển của hệ cơ sở dữ liệu - Kiến trúc và các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu - Mô hình dữ liệu và mô hình dữ liệu quan hệ - Đại số quan hệ và SQL - Phương pháp luận thiết kế cơ sở dữ liệu - Mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này - Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa dữ liệu - Lưu trữ, quản lý và bảo mật cơ sở dữ liệu - Ứng dụng cơ sở dữ liệu

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Giải thích được các khái niệm cơ bản (dữ liệu, mô hình dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, quan hệ đại số, SQL, các phương thức thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể mối liên kết, chuẩn hoá dữ liệu, các ứng dụng cơ sở dữ liệu), hiểu được kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu, mô tả được các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu. L.O.1.1 – Minh họa được các khái niệm cơ bản: dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.2 – Hiểu được kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.3 – Mô tả được các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.4 – Giải thích được mô hình dữ liệu quan hệ, quan hệ đại số, SQL L.O.1.5 – Giải thích được các phương thức thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể mối liên kết, chuẩn hóa dữ liệu L.O.1.6 – Định nghĩa được các ứng dụng cơ sở dữ liệu L.O.2 Thiết kế một cơ sở dữ liệu dùng mô hình thực thể mối liên kết, mô hình dữ liệu quan hệ và phương pháp thiết kế một cơ sở dữ liệu thoả mãn các yêu cầu dữ liệu của một ứng dụng cơ sở dữ liệu cụ thể. L.O.2.1 – Sử dụng được mô hình dữ liệu quan hệ L.O.2.2 – Sử dụng được mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này L.O.2.3 – Chuẩn bị được một lược đồ quan hệ từ lược đồ ý niệm đã được phát triển với mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này thoả mãn các yêu cầu dữ liệu của một ứng dụng cơ sở dữ liệu cụ thể L.O.2.4 – Minh họa được các phụ thuộc hàm của một quan hệ L.O.2.5 – Xác định được khóa của một quan hệ với một tập phụ thuộc hàm cho trước L.O.2.6 – Xác định được dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) của một quan hệ dựa trên khóa chính và tập phụ thuộc hàm cho trước L.O.3 Dùng ngôn ngữ SQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có như MySQL, Oracle, và MS SQL Server. L.O.3.1 – Viết được các câu lệnh định nghĩa và thao tác (truy vấn, thêm mới, xóa, và cập nhật) dữ liệu cũng như các thủ tục/hàm/trigger xử lý với ngôn ngữ SQL L.O.3.2 – Cài đặt và cấu hình được một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có như MySQL, Oracle, và MS SQL Server L.O.3.3 – Phát triển được các ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền tảng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có L.O.4 Xác định được một hướng tiếp cận phù hợp, hiệu quả cho việc quản lý dữ liệu của các ứng dụng trong một hệ thống thông tin: xử lý tập tin hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu. L.O.4.1 – Giải thích được các đặc điểm phân biệt hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu với hướng tiếp cận xử lý tập tin L.O.4.2 – Giải thích được khái niệm độc lập dữ liệu và sự quan trọng của độc lập dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu L.O.4.3 – Đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của việc quản lý dữ liệu của các ứng dụng trong một hệ thống thông tin

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Fundamentals of Database Systems, 5th Edition – R. Elmasri & S.B. Navathe, Addison-Wesley, 2007. Sách tham khảo: [1] Database Systems Using Oracle – A Simplified Guide to SQL and PL/SQL, 2nd Edition - N. Shah, Prentice Hall, 2005. [2] Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 4th Edition – T. Connolly & C. Begg, Addison-Wesley, 2005. [3] Database Management Systems, 2nd Edition – R. Ramakrishnan & J. Gehrke, McGraw-Hill, 2001. [4] Database Systems Concepts, 4th Edition – A. Silberschatz, H.F. Korth & S. Sudarshan, McGraw-Hill, 2001. [5] Database Systems – The Complete Book – H.G. Molina, J.D. Ullman & J. Widom, Prentice-Hall, 2002.