[PDF]An Toàn Và Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin - Hv Công Nghệ Bcvt - Lê Phúc

Bài giảng/Giáo trình An Toàn Và Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin

bài giảng bảo mật hệ thống thông tin.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

-Chương 1:Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin, trình bày các vấn đề chung về bảo mật và an toàn hệ thống, các nguy cơ và các phương thức tấn công vào hệ thống thông tin, các ứng dụng bảo vệ hệ thống thông tin đang được sử dụng như Firewall và IDS… -Chương 2: Mật mã và xác thực thông tin, trình bày các cơ chế mật mã và xác thực nhằm đảm bảo tính Bí mật và Toàn vẹn của thông tin. Phần này mô tả nguyên lý của các thuật toán mật mã thông dụng, hàm băm, chữ ký số và các vấn đề quản lý khoá. -Chương 3: Các ứng dụng bảo mật trong hệ thống thông tin, trình bày các ứng dụng thực tế như các giao thức xác thực, bảo mật trong kết nối mạng với IPSec, bảo mật trong ứng dụng Internet với SSL và SET.