Xử Lý Tín Hiệu Số (Digital Signal Processing) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Quốc Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Võ Trung Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Gs.Ts Lê Tiến Thường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Chế Viết Nhật Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1_tín hiệu & hệ thống.ppt
chuong 2_tín hiệu & hệ thống rời rạc.ppt
chuong 3_hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc.ppt
chuong 4_biến đổi z và áp dụng cho hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc.ppt
chuong 5_biến đổi fourier liên tục.ppt
gioi thieu.ppt
bt lon hk2 - 2007 - 2008.doc
chuong0.ppt
chuong1.ppt
chuong1_dsp1.pdf
chuong1_giới thiệu xử lý tín hiệu số.pdf
chuong 2.ppt
chuong2_dsp2.pdf
chuong2_tín hiệu & hệ thống rời rạc.pdf
chuong 3.ppt
chuong 3_dsp1.pdf
chuong 4.ppt
chuong 4_dsp1.pdf
chuong4_phân tích tín hiệu & hệ thống rời rạc lti trong miền tần số.pdf
chuong 5.ppt
chuong5_dsp1.pdf
chuong 6.ppt
chuong 7.ppt
chuong7_dft & fft.pdf
chuong 8.ppt
dsp_c1_lấy mẫu & khôi phục tín hiệu.pdf
dsp_c2_lượng tử hóa.pdf
dsp_c3_hệ thống rời rạc thời gian.pdf
dsp_c4_bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn.pdf
chuong1_2011_giới thiệu một số khái niệm trong dsp.pdf
chuong2_2011_tín hiệu và hệ thống rời rạc theo thời gian.pdf
chuong3_2011_biến đổi z.pdf
chuong4_2011_tín hiệu và hệ thống trong miền tần số.pdf
chuong5_2011_biến đổi fourier rời rạc (dft).pdf
chuong6_2011_giải thuật cho biến đổi fourier (fft).pdf
chuong7_2011_hiện thực các hệ thống rrtg.pdf
chuong8_2011_thiết kế bộ lọc số.pdf
gioithieu_2011_xử lý tín hiệu số.pdf
chuong_1_introduction.pdf
chuong_2_discrete-time signal and systems.pdf
chuong_3_the z – transform and its application to the analysis of lti system.pdf
chuong_4_frequency analysis of signals.pdf
chuong_5_the discrete fourier transform - its properties and applications.pdf
chuong_6_efficient computation of the dft fast fourier transform algorithms.pdf
vidu_1.pdf
vidu_2.pdf
vidu_3.pdf
vidu_4.pdf
vidu_5.pdf
vidu_6.pdf
handout 1 - dsp-lec 00-introduction-modified.pdf
handout 2 - dsp-lec 01-sampling and reconstruction.pdf
handout 3 - dung vo - dsp 2013 - 02 - quantization.pdf
handout 3 - dung vo - dsp 2014 - 02 - quantization.pdf
handout 4 -dung vo - dsp 2013 - 03 - discrete-time systems.pdf
handout 4 - dung vo - dsp 2014 - 03 - discrete-time systems.pdf
handout 5 -dung vo - dsp 2013 - 04 - fir filtering and convolution.pdf
handout 5 - dung vo - dsp 2013 - 04 - fir filtering and convolution.pdf
handout 6 - dung vo - dsp 2013 - 05 - z-transforms.pdf
handout 7 - dung vo - dsp 2013 - 06 - transfer functions.pdf
handout 8 - dung vo - dsp 2013 - 07 - digital filter realizations.pdf
handout 9 - dung vo - dsp 2013 - 08 - dft - fft.pdf
handout 11 - dung vo - dsp 2013 - 09 - fir-iir digital filter design.pdf
XLTHS.pdf
xlths.pdf
xlths_xử lý tín hiệu số.pdf
dsp-chapter1_sampling and reconstruction.pdf
dsp-chapter2_quantization.pdf
dsp-chapter3_discrete-time systems.pdf
dsp-chapter4_fir filtering and convolution.pdf
dsp-chapter5_z-transform.pdf
dsp-chapter6_transfer function and digital filter realization.pdf
dsp-chapter7__frequency analysis of signals and systems.pdf
dsp-chapter0_introduction.pdf
c1-introduction dsp.pdf
c2-noishaping-cont.pdf
c2-sampling3.pdf
c3-analysis-of-lti.pdf
c4-fir-of_lti-conv.pdf
c5-z-transform.pdf
c6-d-fft2_algorithm.pdf
c7-freq response.pdf
c8-filter realizations.pdf
chuong 1 lấy mẫu và khôi phục tín hiệu.pdf
chuong 2 lượng tử hóa.pdf
chuong 3 các hệ thống thời gian rời rạc.pdf
chuong 4 bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tích chập fir.pdf
chuong 5 biến đổi z.pdf
chuong 6 thiết kế bộ lọc dựa vào hàm truyền.pdf
chuong 7 thực hiện mạch lọc số.pdf
chuong 8-1 biến đổi fourier rời rạc.pdf
chuong 8-2 biến đồi fourier nhanh.pdf
BAIGIANG_XLTHS_2013.pdf
baigiang_xlths_2013.pdf
xử lý tín hiệu số.pdf
dsp-lec 00-introduction.pdf
dsp-lec 01-sampling and reconstruction.pdf
dsp-lec 02-quantization.pdf
dsp-lec 03-discrete time systems.pdf
dsp-lec 04-fir filtering and convolution.pdf
dsp-lec 05-z-transform.pdf
dsp-lec 06-transfer functions and filter realization.pdf
dsp-lec 07-frequency analysis of signals and systems.pdf
DSP-Lecture 01a_Giới thiệu môn học.pdf
DSP-Lecture 02_Lấy mẫu.pdf
Lecture 04_Các hệ thống thời gian rời rạc.pdf
Lecture 06_BIẾN ĐỔI Z.pdf
dsp-lecture 01a_giới thiệu môn học.pdf
dsp-lecture 02_lấy mẫu.pdf
lecture 04_các hệ thống thời gian rời rạc.pdf
lecture 06_biến đổi z.pdf
baitap va dap an xls th.pdf
chuong1 - bt.ppt
chuong 2 - bt.ppt
chuong 3 - bt.ppt
chuong 4 - bt.ppt
dsp-405109-29042016-c02.pdf
dsp-405109-29042016-c03.pdf
dsp-405109-29042016-c04.pdf
dsp-405109-29042016-c05.pdf
dsp-405109-29042016-c06.pdf
dsp-405109-29042016-c07.pdf
dsp-405109-29042016-c08.pdf
dsp-405109-29042016-c09.pdf
dsp-405109-29042016-c10.pdf
exercise1.pdf
exercise2.pdf
exercise3.pdf
exercise5.pdf
exercise6.pdf
keydsp.pdf
456_lab5_iir filter design.pdf
7007643-baitap-xu-li-tin-hieu-so.pdf
thuchanh_dsp_xử lý tín hiệu số.pdf
image database.rar
list of project - dsp kstn i 2014.pdf
baitap va dap an xls th.pdf
chuong 1 - bt.pdf
chuong 2 - bt.pdf
chuong 3 - bt.pdf
chuong 4 - bt.pdf
slide xls.pdf
dsp-biến đổi dft và giải thuật fft.pdf
dsp-biến đổi 𝑧 và ứng dụng.pdf
dsp-hệ thống.pdf
dsp-lượng tử hóa.pdf
dsp-lấy mẫu tín hiệu thời gian liên tục.pdf
dsp-lấy mẫu và khôi phục tín hiệu.pdf
dsp-thiết kế bộ lọc.pdf
final.pdf
finaldsp10-11.pdf
de dsp 2011 - xử lý tín hiệu số học kì ii – năm học 2011 – 2012 .pdf
mid_termdsp--xử lý số tín hiệu giữa học kỳ, 2015-2016.pdf
dsp-final-hki-2011-2012.pdf
dsp - final - hki - 2011- 2012.pdf
dsp - final - hki - 2012- 2013.pdf
dsp-final-hki-2013-2014.pdf
dsp-midterm-hki-2013-2014.pdf
dsp-midterm-hkiii-2013-2014.pdf
dsp-midterm-hkiii-2014-2014.pdf
dsp_-_midterm_-_hki_-_2010-2011.pdf
dsp_-_midterm_-_hki_-_2012-2013.pdf
dsp_-_midterm_-_hkii_-_2012-2013.pdf
midterm solution i 2014-2015.pdf
midterm solution i 2014-2015 v2.pdf
solution - final dsp fall semester 2013-2014 v2 - dung vo - combined (1).pdf
solution - final dsp fall semester 2013-2014 v2 - dung vo - combined.pdf
solution - midterm dsp fall semester 2013-2014 - dung vo.pdf
thihocky-xulysotinhieu-2014-08.pdf
thihocky-xulysotinhieu-june2014_a.pdf
cuoi ky 20141 - de 1 (1).jpg
cuoi ky 20141 - de 1 (2).jpg
cuoi ky 20141 - de 2 (1).jpg
cuoi ky 20141 - de 2 (2).jpg
cuoi ky 20141 - de 3 (1).jpg
cuoi ky 20141 - de 3 (2).jpg
cuoi ky 20141 - de 4 (1).jpg
cuoi ky 20141 - de 4 (2).jpg
k53.jpg
k54.jpg
k54c.jpg
thi giữa kỳ.jpg
thi hk2 2016-2017.jpg
1276700_498915993537487_11734181_o.jpg
1391895_452204484892955_1292361719_n.jpg
gk-2006-2007-hk2.pdf
gk-2007-2008-hk1.pdf
gk-2007-2008-hk2.pdf
gk-2008-2009-hk1.pdf
gk-2010-2011-hk1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho các sinh viên các khái niệm căn bản và kiến thức trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số như tín hiệu tương tự, tín hiệu số, khoảng tần số của chúng và mối quan hệ giữa chúng. Ngoài ra, môn học giới thiệu một số cách nhìn khác nhau về tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian, miền Z, miền tần số và mối quan hệ giữa chúng. Đặc biệt, chú trọng việc hiện thực các hệ thống và xử lý tín hiệu bằng phương pháp số. Phần thực hành giúp sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học. Sinh viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm SciLab để mô phỏng, biểu diễn và phân tích tín hiệu và phân tích hệ thống dùng trong xử lý tín hiệu số. Nội dung Chương 1: Introduction to Digital Signal Processing 1.1- Introduction 1.2- Basic components of DSP systems 1.3- Advantages of DSP to Analog Signal Processing (ASP) 1.4- Discrete time signals. 1.5- Discrete time systems. Problems and Simulations Chương 2: Sampling and Reconstruction 2.1. Sampling theorem and distortion 2.2. Quantization error 2.3. Spectra of sampled signals 2.4. Analog reconstruction 2.5. Oversampling technique to reduce quantization bits. 2.6. Noise Shaping technique to reduce quantization bits. Problems and Simulations Chương 3: Analysis of linear time invariant systems (LTI) 3.1. General features of LTI systems 3.2. Linear characteristic of systems 3.3. Time invariant characteristic of systems 3.4. Differential equations and Convolution Problems and Simulations Chương 4: Z-transform and its applications to the analysis of linear systems 4.1. Z-transform 4.2. Properties of the Z-transform. 4.3. Region of Convergence and Stability 4.4. Z-transform of some specialized functions. 4.5. Inverse Z-Transform 4.6. Analysis of LTI systems in the Z-domain and the Fourier –domian. 4.7. Representation of frequency response of LTI systems using pole/zero pattern of Z-transform. Problems and Simulations Chương 5: Fourier transform 5.1. Discrete time Fourier transform (DTFT) 5.2. Discrete Fourier transform (DFT) 5.3. Fast Fourier transform (FFT) Problems and Simulations Chương 6: Finite Impulse Response (FIR) and Convolution. 6.1 Convolution 6.2 LTI form. 6.3 Direct form. 6.4 Matrix form. 6.5 Flip-slide form. 6.6 Transient and Steady state behavior. 6.7 Convolution of infinite sequence. 6.8 Overlap-Add block convolution method. Problems and Simulations Chương 7: Digital filter realization 7.1. Direct forms. 7.2. Canonical form. 7.3. Cascade form. 7.4. Cascade to canonical forms. 7.5. Hardware realizations and Circular buffers. 7.6. Quantization effects in digital filters. Problems and Simulations Chương 8: FIR and IIR filter designs. 8.1 FIR filter designs * Window methods: Rectangular, Hamming, and Kaiser Windows. * Frequency sampling method. * Other FIR designs. 8.2. IIR filter designs. * Bilinear transformation. * Lowpass filter and Highpass filter designs. * High order filters. Problems and Simulations

Kết quả cần đạt được

Diễn giải các khái niệm về tín hiệu và hệ thống, nguyên lý xử lý tín hiệu số L.O.1.1 – Phân loại tín hiệu và hệ thống L.O.1.2 – Mô tả lý thuyết lấy mẫu của tín hiệu theo thời gian L.O.1.3 – Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian L.O.1.4 – Phân tích tín hiệu và hệ thống LTI Mô tả khái niệm, đặc tính và công dụng của phép biến đổi Z L.O.2.1 – Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền Z L.O.2.2 – Ứng dụng biến đổi Z trong xử lý tín hiệu số Phân tích tín hiệu và hệ thống trên miền tần số L.O.3.1 – Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số L.O.3.2 – Diễn giải phép biến đổi Fourier rời rạc L.O.3.3 – Ứng dụng giải thuật của phép biến đổi Fourier nhanh Thiết kế và hiện thực bộ lọc số Sử dụng phần mềm SciLab để biểu diễn và phân tích tín hiệu và hệ thống LTI

Tài liệu tham khảo

[1] Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th Edition), John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, Prentice Hall. Sách tham khảo: [2] Lecture Notes, TS. Đinh Đức Anh Vũ, 2006. [3] Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach (2nd Edition), Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill.[1]J.Proakis,D.Manolakis,”Introduction to Digital Signal Processing”, Macmillan Publishing Company, 1989, ISBN 0-02-946253-3. [2]S J.Orfanidis,”Introduction to Signal Processing”, Prentice –Hall Publisher 1996, ISBN 0-13-209172-0. [3]Maurice Bellanger,”Digital Processing of Signal: Theory and Practice”, John Wiley & Son Ltd 1989, ISBN 0471 921017. [4]Athanasios Papoulis,”Signal Analysis”, McGraw-Hill, Inc., 1977, ISBN 0-07-066468-4. [5]E.C.Ifeachor, B.W.Jervis, “Digital Signal Processing-A Practical Approach”, Addition-Wesley Pulishers Ltd, 1993, ISBN 0-201-54413-X.
405xxx_Xulysotinhieu.Pdf
Bài Giảng Xử Lý_Tin_Hieu_So.Pdf
Bài Tập Xử Lý Số Tín Hiệu - Phương Pháp Truyền Thống Kết Hợp Với Matlab _ 559 Bài Tập Giải Sẵn._.Pdf
Digital Signal Processing.Pdf
Discrete Time Signal Processing-3rd-Ed.Pdf
Fundamentals Of Digital Signal Processing Using Matlab.Pdf
Giáo Trình Xử Lý Số Tín Hiệu - Nguyễn Quốc Trung.Pdf
Giải Bài Tập Xử Lý Tín Hiệu Số Và Matlab.Pdf
J. G. Proakis And D. G. Manolakis, Digital Signal Processing Principles, Algorithms And Applications, 3rd Ed, Prentice Hall.Pdf
Nhập Môn Xử Lý Tín Hiệu Số.Pdf
S. J. Orfanidis, Introduction To Signal Processing, Prentice Hall.Pdf
Thực Hành Xử Lý Số Tín Hiệu Với Matlab - Ts. Hồ Văn Sung, 424 Trang.Pdf
Xử Lý Tín Hiệu Và Lọc Số - Tap 1 - Nguyễn Quốc Trung.Pdf
Xử Lý Tín Hiệu Và Lọc Số - Tap 2 - Nguyễn Quốc Trung.Pdf
Xử Lý_So_Tin_Hieu.Pdf
Đhbk.Thực Hành Xử Lý Tín Hiệu Số - Ts. Đinh Đức Anh Vũ, 43 Trang.Pdf
Đhqg.Xử Lý Tín Hiệu Số - Nguyễn Linh Trung _ Trần Đức Tân, 273 Trang.Pdf
Đhqn.Giáo Trình Xử Lý Số Tín Hiệu - Phạm Hồng Thịnh, 179 Trang.Pdf