Tài liệu Xử Lý Thông Tin Mờ

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1_thông tin và xử lý thông tin.pdf
2_tập mờ.pdf
3_phép hợp thành.pdf
bai tap xlttm 1.pdf
bai tap xlttm 2.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

CHƯƠNG 1 - NHẬP MÔN - Thông tin và xử lý thông tin - Biến ngôn ngữ CHƯƠNG 2 - TẬP MỜ - Slides trước: Tập mờ, Các phép toán, Nguyên lý mở rộng CHƯƠNG 3 - PHÉP HỢP THÀNH