Slide bài giảng Vi Xử Lý (Microprocessors)

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

8051(ta).pdf
analysis_osc.pdf
boolean8051.pdf
brown_out.pdf
calculating uc program memory.pdf
capacitor_reset.pdf
chuong 1.pdf
chuong 2.pdf
chuong 3.pdf
chuong 4.pdf
chuong 5.pdf
chuong 6.pdf
chuong 7.pdf
chuong 8.pdf
chuong 9.pdf
emc improvement.pdf
hardwaremanual 51.pdf
ho vi dieu khien 8051 (tong van on).pdf
instructionset 51.pdf
is_protocolstack.pdf
memoryorg.pdf
memorytypessummary.pdf
overview51.pdf
sel_guide.pdf
vdk_chuong1_tongquat.pdf
vdk_chuong2_vdk89s8252.pdf
vdk_chuong3_taplenh.pdf
vdk_chuong4_hoatdongdacbiet.pdf
vdk_chuong5_viduminhhoa.pdf
vixuly1.pdf
vixuly2.pdf
vxl_2015_day - co ghi chu.pdf
chapter 1 - introduction.pdf
chapter 2 - cpu and instructions.pdf
chapter 3 - 8051.pdf
kit8051.pdf
kitz80.pdf
ramnoi.pdf
taplenh8051new.pdf
taplenhz80new.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl.ppt
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.1 den 233.ppt
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.5 timer.ppt
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep.ppt
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p2.ppt
vxl-ch05-laptrinh_c_8051_91slides[1].ppt
vxl-ch05-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch05-tk he vxl_p2.ppt
8051-address decoding.pdf
8051-chap1-introduction.pdf
8051-chap2-hardware.pdf
8051-chap2-overview (new-corrected).pdf
8051-chap3-hardware (new).pdf
8051-chap3-instruction.pdf
8051-chap4-instruction (new).pdf
8051-chap4-timer.pdf
8051-chap5-serial.pdf
8051-chap6-interrupts.pdf
8051-chap7-assembly programming.pdf
8051-chap8_c programing (2).pdf
8051-chap8_c programming.pdf
8051-schematic.pdf
8051 instruction set_full - atmel.pdf
8051 instruction set_summary.pdf
mpi-address decoding.pdf
tóm tắt 8051 trong đề thi.pdf
vi điều khiển 8051 (tieng viet).pdf
vxl-ch01-giới thiệu vxl.pdf
vxl-ch02-kiến trúc cpu va tập lệnh.pdf
vxl-ch02-z80-tập lệnh_new.pdf
z80 instruction set summary [alphabetical order].pdf
vi_xu_ly_1_đại cương.pdf
vi_xu_ly_2_tổ chức hệ thống vi xử lý.pdf
vi_xu_ly_3_lập trình hợp ngữ.pdf
vi_xu_ly_4_1_tổ chức nhập-xuất.pdf
vi_xu_ly_4_2_giao tiếp cống nối tiếp.pdf
vi_xu_ly_5_giao tiếp cống song song.pdf
vixulychuong1.pdf
vixulychuong2.pdf
vixulychuong3.pdf
vixulychuong4.pdf
vixulychuong5.pdf
vixulychuong6.pdf
cau truc va lap trinh ho vi dieu khien 8051.pdf
chuong1_khái niệm chung.pdf
chuong2_giới thiệu họ vi điều khiển mcs51.pdf
chuong3_tập lệnh 8051, 8031.pdf
chuong4_bộ định thời (timer).pdf
chuong5_thu phát nối tiếp (sio-serial input output).pdf
chuong6_hoạt động ngắt interrupt.pdf
data transfer instructions.pdf
ramnoi.pdf
taplenh8051new.pdf
vxl-bt on tap ktghk-2.pdf
vxl-bt on tap ktghk.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl_v01.pdf
vxl-ch02-cac td lap trinh z80_tk.pdf
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.pdf
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.1 den 3.3.pdf
vxl-ch03-8051-3.1 den 3.3_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.pdf
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.5 timer-ver1.pdf
vxl-ch03-8051-3.5 timer_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.8 lap trinh hop ngu.pdf
vxl-ch05-lap trinh c cho 8051_82slides.pdf
vxl-ch05-tk he vxl_p1.pdf
vxl_8051_c_programming.pdf
vxl_z80-tap lenh.pdf
z80-baitap ve tap lenh.pdf
hinh minh hoa chip 1_2716.pdf
hinh minh hoa chip2_8259.pdf
hinh minh hoa chip3_8255.pdf
vixulychuong1_các hệ thống số.pdf
vixulychuong2_vi xử lý và hệ thống vi xử lý.pdf
vixulychuong3_vi xử lý 8088-intel.pdf
vixulychuong4_phân loại bộ nhớ bán dẫn.pdf
vixulychuong5_thiết kế các cổng io.pdf
vixulychuong6_các kiểu io.pdf
baigiangfull.pdf
ch_assembly.pdf
ieee754.pdf
lap trinh c cho vdk.pdf
part_1.pdf
part_1 giới thiệu chung về hệ vi xử lý.pdf
part_2.pdf
part_2 bộ vi xử lý intel 8088,8086.pdf
part_3.pdf
part_3 lập trình hợp ngữ cho 8086.pdf
part_4.pdf
part_4 tổ chức vào ra dữ liệu.pdf
part_5.pdf
part_5 ngắt và xử lý ngắt.pdf
part_6.pdf
part_6 truy cập bộ nhớ trực tiếp dma.pdf
part_7.pdf
part_7 các bộ vi xử lý trên thực tế.pdf
dieu_khien_dong_co_buoc.ppt
khainiem_ngat.ppt
vi điều khiển 8051_giao_dien.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl.ppt
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.1 den 233.ppt
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.5 timer.ppt
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep.ppt
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p2.ppt
vxl-ch05-laptrinh_c_8051_91slides[1].ppt
vxl_z80-tap lenh.pdf
bài giảng kỹ thuật vi xử lý-2012.pdf
kỹ thuật vi xử lý ptit.pdf
vxl-1_máy tính và hệ vi xử lý.pdf
vxl-1_máy tính và hệ vi xử lý.ppt
vxl-2_biểu diễn thông tin trong máy tính.pdf
vxl-2_biểu diễn thông tin trong máy tính.ppt
vxl-3_bộ vi xử lý intel 8088.pdf
vxl-4_lập trình hợp ngữ với 8088.pdf
vxl-5_nối ghép 8088 với bộ nhớ.pdf
ky.thuat.vi.xu.ly_uds.pdf
microprocessor_final_ver1_part7_2007.pdf
microprocessor_ver1_part3.pdf
microprocessor_ver1_part4.pdf
microprocessor_ver1_part5.pdf
microprocessor_ver1_part6.pdf
microprocessor_ver2_part1.pdf
microprocessor_ver2_part2.pdf
microprocessor_ver3_part1.pdf
microprocessor_ver3_part2.pdf
microprocessor_ver3_part3.pdf
microprocessor_ver3_part4.pdf
microprocessor_ver3_part5.pdf
microprocessor_ver3_part6.pdf
ktvxl 1_ôn tập về hệ thống số.pdf
ktvxl 2b nhắc lại kỹ thuật số.pdf
ktvxl 3a tổng quan về vi xử lý (microprocessor).pdf
ktvxl 4a giới thiệu phần cứng 8051.pdf
ktvxl 5a cơ bản về lập trình hợp ngữ.pdf
ktvxl 5b cơ bản về lập trình hợp ngữ (tiếp).pdf
ktvxl 6a các nhóm lệnh cơ bản của 8051.pdf
ktvxl 6b toán học số 16 bit.pdf
ktvxl 7a-timer bộ định thời và ngắt.pdf
ktvxl 7b-interrupt_bộ định thời và ngắt (tiếp).pdf
ktvxl 8a ghép nối với thiết bị ngoại vi.pdf
ktvxl 8b ghép nối với thiết bị ngoại vi inputs.pdf
ktvxl 8c ghép nối với lcd.pdf
ktvxl 9a điều khiển động cơ điện.pdf
ktvxl 11_ c langugae giới thiệu về c với 8051.pdf
vxl1_thiết kế hệ thống vi xử lý.pdf
vxl2_mạch điện cơ bản.pdf
vxl3_tổng quan về hệ vi xử lý (microprocessor).pdf
vxl4_vi điều khiển 8051(microcontroller).pdf
vxl5_lập trình cho 8051.pdf
vxl6_các nhóm lệnh 8051.pdf
vxl7_bộ định thời 8051.pdf
vxl8_thiết bị ngoại vi.pdf
8051-chap3-instruction_v1.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl_v01.pdf
vxl-ch02.pdf
vxl-ch03-8051-3.1_3.2_v03.pdf
vxl-ch03-8051-3.5 timer_v02.pdf
vxl-ch03-8051-3.6 serialport_v02.pdf
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts_v02.pdf
vxl-ch05-tk he vxl_p1_v1.pdf
vxl-ch05-tk he vxl_p2_v1.pdf
vxl-ch06-laptrinhc8051_p1.pdf
vxl-ch06-laptrinhc8051_p2.pdf