Vi Xử Lý 1 Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

vi xu ly 1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

CHƯƠNG 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VI XỬ LÝ 1 I. GIỚI THIỆU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỆ VI XỬ LÝ 2 1. Giới thiệu lịch sử phát triển của các vi xử lý 2 2. Chức năng của vi xử lý 3 3. Máy vi tính 4 II. CÁC KHÁI NIỆM CÔ BẢN VỀ CẤU TRÚC CỦA VI XỬ LÝ 5 1. Chiều dài từ dữ liệu. 5 2. Khả năng truy xuất bộ nhớ. 5 3. Tốc độ làm việc của vi xử lý. 6 4. Các thanh ghi của vi xử lý. 6 5. Các lệnh của vi xử lý. 6 6. Các kiểu truy xuất bộ nhớ. 7 7. Các loại bộ nhớ. 7 8. Các mạch điện giao tiếp ngoại vi của vi xử lý. 10 CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC VI XỬ LÝ 8 BIT VÀ TẬP LỆNH 13 I. SÔ ĐOÀ KHỐI CPU 8 BIT CÔ BẢN 14 1. Sô đoà khối của vi xử lý. 14 2. Khối ALU. 14 II. TỔ CHỨC CÁC THANH GHI 15 1. Các thanh ghi bên trong vi xử lý. 15 2. Chức năng các thanh ghi. 16 III. LỆNH CỦA VI XỬ LÝ 24 1. Tập lệnh của vi xử lý. 24 2. Từ gợi nhớ. 25 3. Các nhóm lệnh cô bản 25 4. các kiểu truy xuất địa chỉ của vi xử lý 26 IV. VI XỬ LÝ Z80 27 1. Sô đoà cấu trúc bên trong của vi xử lý Z80. 27 2. Tổ chức thanh ghi bên trong vi xử lý Z80. 29 3. Chức năng các chân của vi xử lý Z80. 31 4. Giản đoà thời gian của vi xử lý Z80. 33 5. Đáp ứng yêu cầu ngắt của vi xử lý Z80. 38 6. Phần cứng và phần mềm của vi xử lý Z80. 41 V. VI XỬ LÝ 8085A 56 1. Sô đoà cấu trúc bên trong của vi xử lý 8085A. 56 2. Tổ chức thanh ghi bên trong của vi xử lý 8085A. 57 3. Sô đoà chân của vi xử lý 8085A. 57 4. Giản đoà thời gian của vi xử lý 8085A. 61 5. Giải đa hợp địa chỉ và dữ liệu cho vi xử lý 8085A 62 6. Tập lệnh của vi xử lý 8085A 62 VI. TÓM TẮT – CÂU HỎI ÔN TẬP – BÀI TẬP 72 1. Tóm tắt. 72 2. Câu hỏi ôn tập – bài tập. 74 CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC VI XỬ LÝ 16 BIT 8086 77 I. CẤU TRÚC VI XỬ LÝ 8086/8088 78 1. Cấu trúc bên trong vi xử lý 8086/8088. 80 2. Các thanh ghi bên trong vi xử lý. 80 3. Bộ nhớ phân đoạn của vi xử lý. 87 4. Reset vi xử lý. 89 5. Tóm tắt phần cứng vi xử lý 8086. 89 II. CÁC PHƯÔNG PHÁP ĐỊNH ĐỊA CHỈ CỦA VI XỬ LÝ 8086 97 III. TẬP LỆNH CỦA VI XỬ LÝ 8086 110 1. Mã lệnh của vi xử lý 8086/8088. 110 2. Tổng quan về tập lệnh của vi xử lý 8086. 111 3. Khảo sát tập lệnh của vi xử lý 8086. 116 IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 117 CHƯƠNG 4. HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 119 I. GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN MCS51 120 II. KHẢO SÁT PHẦN CỨNG VI ĐIỀU KHIỂN MCS51 121 1. Sô đoà cấu trúc bên trong vi điều khiển MCS51 121 2. Khảo sát sô đoà chân 89C51 123 3. Sô đoà mạch kết nối một số ứng dụng đôn giản dùng bộ nhớ nội 126 III. CẤU TRÚC BỘ NHỚ CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 130 1. Tổ chức bộ nhớ 130 2. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt 133 IV. KHẢO SÁT TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 137 1. Giới thiệu 137 2. Các kiểu định địa chỉ 138 3. Khảo sát tập lệnh vi điều khiển 141 V. KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG TIMER/COUNTER CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 176 1. Giới thiệu 176 2. Thanh ghi chọn kiểu làm việc cho timer – Mode Register 177 3. Thanh ghi điều khiển timer – Control Register 178 4. Các kiểu hoạt động của timer và cờ tràn 178 5. Các nguoàn xung đếm 180 6. Điều khiển các timer hoạt động 181 7. Khởi tạo và truy xuất các của timer/counter 182 8. Khảo sát timer T2 của họ vi điều khiển MCS52 183 VI. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN DỮ LIỆU CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 186 1. Giới thiệu 186 2. Thanh ghi điều khiển truyền dữ liệu nối tiếp 187 3. Các kiểu truyền dữ liệu nối tiếp 187 4. Khởi tạo và truy xuất các thanh ghi truyền dữ liệu nối tiếp 191 5. Truyền dữ liệu nối tiếp trong hệ thống nhiều vi điều khiển 192 6. Thiết lập tốc độ truyền dữ liệu nối tiếp 193 VII. HOẠT ĐỘNG NGẮT CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 196 1. Giới thiệu 196 2. Thanh ghi điều khiển truyền dữ liệu nối tiếp 197 3. Các kiểu truyền dữ liệu nối tiếp 198 4. Khởi tạo và truy xuất các thanh ghi truyền dữ liệu nối tiếp 199 5. Truyền dữ liệu nối tiếp trong hệ thống nhiều vi điều khiển 200 6. Thiết lập tốc độ truyền dữ liệu nối tiếp 201 VIII. BÀI TẬP 203 CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN 80C51 205 1. Giới thiệu 206 2. Hoạt động của trình biên dịch assembler 206 3. Cấu trúc của Trình dịch hợp ngữ 207 4. Đánh giá biểu thức trong thời gian dịch 210 5. Các chỉ dẫn cho assembler 214 6. Các điều khiển của trình dịcch hợp ngữ. 219 7. Hoạt động liên kết 220 8. sử dụng Macro 220 9. Cách viết chưông trình hợp ngữ 223 CHƯƠNG 6. KHẢO SÁT CÁC IC NGOẠI VI VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 229 I. CÁC LINH KIỆN SỐ 230 1. IC chốt 230 2. IC giải mã 231 3. IC đệm 233 4. IC nhớ ERPOM và RAM 235 II. CÁC LINH KIỆN IC NGOẠI VI 242 1. IC ngoại vi lập trình 8255A 242 2. IC ngoại vi lập trình 8279 250 III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 255 1. Bài thiết kế số 1 255 2. Bài thiết kế số 2 262 IV. BÀI TẬP 266 CHƯƠNG 7. GIAO TIẾP ỨNG DỤNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 1. Vi Điều Khiển Giao Tiếp Với Led 268 1. Giao tiếp với led đôn 269 2. Giao tiếp với led 7 đoạn 271 2. VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI PHÍM NHẤN 277 1. Giao tiếp với 1 hoặc 2 nút nhấn 278 2. Giao tiếp với ma trận phím 280 3. VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI ADC VÀ DAC 285 1. Giao tiếp với ADC 0809 285 2. Giao tiếp với ADC 7109 291 3. Giao tiếp với DAC 0808 293 4. VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI RELAY VÀ ĐỘNG CÔ BƯỚC 294 1. Giao tiếp với RELAY 294 2. Giao tiếp với động cô bước 296 5. VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI LCD 302 6. VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI LED MA TRẬN 311 7. VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI REALTIME 31