Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Bài giảng Bài tập

Dhnonglam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2016_sv_chap2_csgm.pdf
2016_sv_chap3_kham thu song.pdf
2016_sv_chap4_kham thit.pdf
2016_sv_chap4_kham thit tt.pdf
2016_sv_chap5_thuc hanh vs thit.pdf
2016_sv_chap6_du luong.pdf
2016_sv_chap7_food borne.pdf
2016_sv_qthịt ốm_hđãn.pdf
2016_sv_quày thịt kst.pdf
at dịch_bnnptnt_2016.pdf
ch2_mchange cut.pdf
chap1_khái ni-m.pdf
chap2_csgm.pdf
chap3_kham thu song_2.pdf
chap4_kham thit tt_2.pdf
chap5_thuc hanh vs thit.pdf
chap6_du luong.pdf
chap7_food borne.pdf
gcn_kddv.pdf
ksgm_vsty csgm.pdf
lu-t an toàn th-c ph-m n-m 2010.pdf
mchanges.pdf
nd33cp.rtf
pc dịch bệnh_bnn.pdf
phthalate.pdf
quày th-t kst.pdf
ssop_gmp_haccp 2013.pdf
vsty csgm heo.pdf
2014_gmp_ssop.pdf
2016_bt chất sát trùng cn_csgm_cb(1).pdf
2016_bt chất sát trùng cn_csgm_cb.pdf
2016_chuyende knts.pdf
2016_haccp_knts_delet.pdf
2016_mẫu gcm kđđv_tt25 bnn.pdf
2016_sv_ch2_mchange cut.pdf
2016_sv_chap1_khái niệm.pdf
2016_sv chuan bi cau hoi.pdf
2016_thu hoach csgm.pdf
chlorinated_compounds_in_chicken_meat.pdf
chlorine_fao_.pdf