Tài liệu Vẽ Kỹ Thuật

Vẽ Kỹ Thuật - Đh Bách Khoa Hcm - Đặng Lê Trầm Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vẽ Kỹ Thuật - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

baigiang_vkt.pdf
on_tap-_vkt.pdf
chuong 1 - giới thiệu.pdf
chuong 2 - thiết kế kỹ thuật.pdf
chuong 3 - phương pháp học tập hiệu quả.pdf
chuong 4 - quản lý dự án.pdf
chuong 5 - kỹ năng làm việc nhóm.pdf
chuong 6 - giải quyết vấn đề.pdf
chuong 7 - những sự cố của kỹ thuật.pdf
chuong 8 - giao tiếp kỹ thuật.pdf
chuong 9 - đạo đức nghề nghiệp.pdf
1.phân bố chương trình môn ci1033-2016.pdf
1.tập bài giảng vẽ kỹ thuật.pdf
2. hình chiếu vuông góc_các trường hợp giao tuyến.pdf
2. vẽ hìnnh học.pdf
3. phương pháp hình chiếu vuông góc.pdf
4. hình cắt_bài tập thêm hình cắt.pdf
6. bản vẽ kết cấu thép_bài giảng bản vẽ kết cấu thép.pdf
6. bản vẽ kết cấu thép_bản vẽ kết cấu thép - liên kết bu lông.pdf
6. bản vẽ kết cấu thép_bản vẽ kết cấu thép - liên kết hàn.pdf
7. bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép_bài giảng bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép.pdf
8. bản vẽ nhà_bài giảng bản vẽ nhà.pdf
8. bản vẽ nhà_hướng dẫn bài tập bản vẽ nhà.pdf
9. vẽ phối cảnh_bài giảng phối cảnh phẳng trên mặt phẳng chiếu thẳng đứng.pdf
9. vẽ phối cảnh_bài tập áp dụng - phối cảnh.pdf
9. vẽ phối cảnh_hướng dẫn vẽ bài tập phối cảnh.pdf
10. ôn cuối kì.pdf
buoi 2 - phương pháp hình chiếu vuông góc - các phép chiếu.pdf
buoi 2_3 - phương pháp hình chiếu vuông góc - điểm đường thẳng.pdf
hinh hoa ve ky thuat.pdf
phép biến đổi trong đồ họa hai chiều.pdf
vktcb-phan0-modau.pdf
vktcb-phan1-vatlieudungcuve.pdf
vktcb-phan3-vehinhhoc.pdf
vktcb-phan4-phuongphaphinhchieuvuonggoc.pdf
vktcb-phan6-hinhcatmatcat.pdf
vktcb-phan7-bieudienvatthe.pdf
bai_tap_diem_duong_thang_mat_phang_-_b_-a4.pdf
bt1_duongnet_vkt.pdf
bt2_ve_hinh_hoc_vkt.pdf
bt3_pphcvg_vkt.pdf
bt4_hcvg_6hcvg.pdf
bt4_hcvg_vkt.pdf
bt5_hct3_1_vkt.pdf
bt6_hct3_2_vkt.pdf
bt7_hct3_3_vkt.pdf
bt8_giaotuyen_a3_vkt.pdf
bt9_hinhcat_1_.pdf
bt10_hinhcat_2_.pdf
bt11_hinhcat_3_.pdf
bt12_bieu_dien_vat_the_1_.pdf
bt13_bieu_dien_vat_the_2_.pdf
bt14_bieu_dien_vat_the_3_.pdf
cuoiky_baion_1_vkt.pdf
cuoiky_baion_2_vkt.pdf
cuoiky_baion_3_vkt.pdf
cuoiky_baion_4_vkt.pdf
dap_an_cuoiky_baion_1_vkt.pdf
dap_an_cuoiky_baion_2_vkt.pdf
dap_an_cuoiky_baion_3_vkt.pdf
dap_an_cuoiky_baion_4_vkt.pdf
dap_an_on_kiem_tra_bai2.pdf
on_kiem_tra_bai1_a4.pdf
on_kiem_tra_bai2_a4.pdf
baitaplon-nha-vkt.pdf
baitaplononha(03-1a).pdf
dapan_btl_hocbu1_vkt1b.pdf
dapan_btl_l01_vkt1a.pdf
dapan_btl_l01_vkt1b.pdf
dapan_btl_l02_vkt1a.pdf
dapan_btl_l02_vktcb.pdf
dapan_btl_l03_vktcb.pdf
dapan_btl_l04_vktcb.pdf
dapanbai3d2.pdf
2. hình chiếu vuông góc_1 -huong dan thuc hanh bt1 ci 1003.pdf
2. hình chiếu vuông góc__ap_an_de_bai_1.pdf
2. hình chiếu vuông góc_bai_tap_diem_duong_thang_mat_phang_-_b_-a4.pdf
2. hình chiếu vuông góc_bài tập thêm giao tuyến.pdf
2. hình chiếu vuông góc_bài tập thêm giao tuyến mặt phẳng-mặt trụ tập tin.pdf
2. hình chiếu vuông góc_cac_buoc_giai_bai_2-1a.pdf
2. hình chiếu vuông góc_cac_buoc_giai_bai_2-1b.pdf
2. hình chiếu vuông góc_cac_buoc_giai_bai_2-2aa.pdf
2. hình chiếu vuông góc_cac_buoc_giai_bai_2-2bb.pdf
2. hình chiếu vuông góc_các bước giải bài tập.pdf
2. hình chiếu vuông góc_các bước vẽ của bt-07.pdf
2. hình chiếu vuông góc_dap_an_de_bai_2.pdf
2. hình chiếu vuông góc_t1-de bai duong net - a4.pdf
2. hình chiếu vuông góc_t1-de bai ve hinh hoc - a4.pdf
2. hình chiếu vuông góc_t2-bai tap diem, duong thang, mat phang - a4.pdf
2. hình chiếu vuông góc_t3-bai tap hinh chieu vuong goc- a3.pdf
2. hình chiếu vuông góc_t3-cac buoc ve 6 hcvg-a4.pdf
2. hình chiếu vuông góc_t4 - bt ve hc thu 3+ giao tuyen - a3
2. hình chiếu vuông góc_t5 - bai tap hinh cat 1 -a3.pdf
2. hình chiếu vuông góc_t6_ bài tập hình cắt cục bộ_a3.pdf
4. hình cắt_hinh_cat_-_phan_loai.pptx
4. hình cắt_hướng dẫn bài tập.pdf
4. hình cắt_ve_xay_dung_1b-_hinh_cat_cuc_bo.pdf
8. bản vẽ nhà_bai lam ban ve nha- a4.pdf
8. bản vẽ nhà_bai tap ban ve nha-a4-1.pdf
8. bản vẽ nhà_bai tap ban ve nha-a4-2.pdf
8. bản vẽ nhà_bai tap ban ve nha-a4-3.pdf
9. vẽ phối cảnh_bai tap vn pc2-a.pdf
9. vẽ phối cảnh_bai tap vn pc2-b.pdf
bai tap duong net - ve hinh hoc.pdf
bài ôn tập kiểm tra giữa kỳ - 1- 2016.pdf
bài ôn tập kiểm tra giữa kỳ - 2- 2016.pdf
bài ôn tập kiểm tra giữa kỳ - 3- 2016.pdf
bài ôn tập kiểm tra giữa kỳ - 4- 2016.pdf
bài ôn tập kiểm tra giữa kỳ - 5- 2016.pdf
bài ôn tập kiểm tra giữa kỳ - 6- 2016.pdf
thực hành buổi 2 - autocard.pdf
dap an.pdf
de.pdf
dapan_baitaplonvkt1a_onha(so5).pdf
dapan_vkt1a_4.pdf
dapan_vkt1a_5.pdf
desktopdapan_baitaplonvkt1a_onha(so1).pdf
hk092-dektra01_p1.pdf
hk092-dektra01_p2.pdf
hk092-dektra02_p1.pdf
hk092-dektra02_p2.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_01-hoan p1.1.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_01-hoan p1.2.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_02-hoan p2.1.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_02-hoan p2.2.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_03-nhan p3.1.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_03-nhan p3.2.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_04-hoan p4.1.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_04-hoan p4.2.pdf
bt.5b-hbd3-hk071-de.3.pdf
bt.5b.01-hbd3.04.pdf
bt.5b.02-hbd3.06.pdf
bt.5b.03-hbd3.15.pdf
bt.5b.04-hbd3.08.pdf
bt.5b.05-hbd3.14.pdf
bt.5b.06-hbd3.16.pdf
bt.5b.07-hbd3.17.pdf
bt.5b.08-hbd3.18.pdf
bt.5b.09-hbd3.26.pdf
bt.5b.10-hbd3.27.pdf
bt.5b.28-hbd3-hk072-3hbd-de.4-khiem.pdf
bt.5b.34-hk081-de.4.pdf
bt.5b.35-hct3-hk073-de.1.pdf
bt.5b.36-hbd3-hk073-de.2.pdf
bt.5b.37-hbd3-hk072-khiem.pdf
bt.05c.16.hk051-de.2.pdf
bt.5c.20-hbd3.50 de.pdf
bt.5c.21-hbd3.05.pdf
bt.5c.22-hbd3.12.pdf
bt.5c.23.01-hbd3.33.pdf
bt.5c.23.02-hbd3.33.pdf
bt.5c.24-hbd3.13.pdf
bt.5c.25-hbd3.32.pdf
bt.5c.26-hbd3.24a.pdf
bt.5c.27-hbd3.37.pdf
bt.5c.28-hbd3.38.pdf
bt.5c.29-hbd3.46 de.pdf
bt.5c.30-hbd3hk082-de.1.pdf
bt.5c.31-hbd3-hk082-de.2.pdf
bt.5c.32-hbd3-hk081-de.2.pdf
bt.5c.33-hk081-de.3.pdf
bt.5c.38-hk053-de2.pdf
bt.5c.43-hk083-de.02.pdf
bt.5c.47-hk053-de.4.pdf
bt5b.15-hk051-de.3.pdf
bt5c.14-hk042-de.5.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_01-hoan p1.1.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_01-hoan p1.2.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_02-hoan p2.1.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_02-hoan p2.2.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_03-nhan p3.1.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_04-hoan p4.1.pdf
hk101-vkt_1a-ktra-de_04-hoan p4.2.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Trang bị cho người học khả năng đọc hiểu các ý tưởng trên bản vẽ kỹ thuật, thiết lập bản vẽ đúng TCVN (Tiêu Chuẩn Việt Nam) và ISO (Tiêu Chuẩn Quốc Tế), giải quyết được một số bài toán cơ bản trên bản vẽ, giúp nâng cao khả năng tư duy không gian và kỹ năng sử dụng các dụng cụ vẽ. Môn học cung cấp các kiến thức về cách sử dụng và dựng hình bằng dụng cụ vẽ, các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật; cơ sở, tiêu chuẩn, cách thiết lập và kỹ năng phân tích, đọc hiểu các loại hình biểu diễn; các công cụ và phương pháp giải quyết một số bài toán cơ bản trên bản vẽ.

Kết quả cần đạt được

Sử dụng các dụng cụ vẽ thông dụng để thiết lập bản vẽ bằng tay. L.O.1.1 – Sử dụng đúng các dụng cụ vẽ L.O.1.2 – Sử dụng dụng cụ để dựng hình trên bản vẽ kỹ thuật Áp dụng đúng tiêu chuẩn về quy cách bản vẽ khi thiết lập bản vẽ kỹ thuật. L.O.2.1 –Thể hiện khả năng trình bày bản vẽ đúng quy cách L.O.2.2 –Thể hiện khả năng sử dụng dụng cụ để thiết lập bản vẽ đúng quy cách Vận dụng kiến thức về phương pháp hình chiếu thẳng góc để biểu diễn các đối tượng hình học cơ bản và giải quyết các bài toán trên các đối tượng này L.O.3.1 – Thể hiện khả năng biểu diễn các đối tượng hình học cơ bản: điểm, đường thẳng, mặt phẳng, đa diện và mặt cong theo phương pháp hình chiếu thẳng góc L.O.3.2 – Xác định các tính chất và quan hệ hình học của các đối tượng hình học L.O.3.3 – Biến đổi hình chiếu để đối tượng có vị trí hình học đặc biệt L.O.3.4 – Xác định vị trí và độ lớn các đối tượng hình học L.O.3.4 – Ứng dụng để khai triển các mặt hình học Thiết lập (xây dựng) và đọc hiểu các loại hình biểu diễn theo TCVN và ISO L.O.4.1 – Thiết lập hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần và hình chiếu cục bộ L.O.4.2 – Áp dụng hình cắt, mặt cắt L.O.4.3 – Thể hiện khả năng phân tích, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và vẽ hình chiếu thứ ba L.O.4.4 – Nhận dạng được dạng giao của các mặt hình học và các khối vật thể, vẽ giao tuyến trên bản vẽ. L.O.4.5 – Thiết lập và đọc hiểu hình chiếu trục đo. Lựa chọn phương án biểu diễn hợp lý và thiết lập bản vẽ kỹ thuật để biểu diễn một số dạng vật thể hình học. L.O.5.1 – Xây dựng và chọn các phương án biểu diễn L.O.5.2 – Thiết lập bản vẽ biểu diễn vật thể

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Tập 1, Trần Hữu Quế, NXB Giáo Dục, 2009. [2] Hình Học Hoạ Hình, Nguyễn Đình Điện, NXB Giáo Dục, 2005 Sách tham khảo: [3] Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, Trần Hữu Quế – Nguyễn Văn Tuấn , NXB Bách Khoa Hà Nội, 2009. [4] Mechanical Drawing, French – Svensen – Helsel – Urbanick, Glencoe/McGraw – Hill, 1997