Vật Lý Hiện Đại Đề thi Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài giảng_vlhđ_chương 3 phương trình schrodinger.pdf
bài giảng vlhđ_chương 1 tính chất hạt của ánh sáng.pdf
chapter4_b lý thuyết lượng tử của nguyên tử hydro.pdf
chapter4 vật lý nguyên tử.pdf
chapter5 -vật lý hạt nhân.pdf
đề học kỳ 1 2019-2020.jpg