Tài liệu Vật Lý Chất Rắn

Vật Lý Chất Rắn - Đh Bách Khoa Hcm - Võ Vãn Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1.bai giang 01_tinh thể chất rắn.pdf
1.bai giang 02_cấu trúc tinh thể.pdf
1.bai giang 03_các liên kết trong tinh thể.pdf
2.bai giang 01_dao động mạng.pdf
2.bai giang 02_nhiệt dung của chất rắn.pdf
2.bai giang 03_phonon.pdf
2.bai giang 04_sự dẫn nhiệt và nở nhiệt của chất rắn.pdf
3.bai giang 1_khí điện tử tự do trong kim loại.pdf
3.bai giang 2_thuyết sommerfeld về khí điện tử.pdf
3.bai giang 3_sự dẫn điện và dẫn nhiệt của khí điện tử.pdf
4.bai giang 1_cấu trúc vùng năng lượng trong tinh thể chất rắn.pdf
4.bai giang 2_hàm sóng và năng lượng của electron trong trường tuần hoàn của tinh thể.pdf
4.bai giang 3_khối lượng hiệu dụng của electron.pdf
5.bai giang 1_các chất bán dẫn.pdf
5.bai giang 2_nồng độ của các hạt tải điện trong bán dẫn.pdf
5.bai giang 3_tính mật độ của electron trong vùng dẫn.pdf
6.bai giang 1_từ tính của vật rắn.pdf
6.bai giang bo sung_mô phỏng graphene.pdf
bài tập vật lý chất rắn.pdf
de thi giua ky 2014.pdf
de thi giua ky 2015 va dap an.pdf