Vật Lý 1 (General Physics A1) Đề thi Bài giảng Bài tập

Hvktqs - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Nguyễn Minh Châu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý Anh Tú - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lê Quang Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong_1_động học chất điểm.pdf
chuong_2_động lực học chất điểm.pdf
chuong_3_cơ học hệ chất điểm- vật rắn.pdf
chuong_4_động học phân tử khí.pdf
chuong_5_các nguyên lý nhiệt động học.pdf
chuong_6_ trường tĩnh điện trong chân không.pdf
chuong_7_ vật dẫn trong điện trường.pdf
chuong_8_ trường tĩnh từ trong chân không.pdf
chuong_9_ hiện tượng cảm ứng điện từ.pdf
chuong 1. 1. dong hoc chat diem.pdf
lecture_gphysics-1.1(ch1-6).pdf
lecture_gphysics-1.1(ch1-6).pptx.pdf
lecture_gphysics-1.2(ch7-10)(1).pdf
lecture_gphysics-1.2(ch7-10)(1).pptx.pdf
lecture_gphysics-1.2(ch7-10).pdf
lecture_gphysics-1.2(ch7-10).pptx.pdf
phy 1 bt tong hop.pdf
xe chuyển động nhờ bong bóng.pdf
VLDCA1.pdf
vldca1.pdf
1_co1_động học chất điểm.pdf
2_co2_động lực học chất điểm.pdf
3_co3-động lực học hệ chất điểm vật rắn.pdf
4_nhiet1_động học phân tử khí.pdf
5_nhiet2_nguyên lý 2 nhiệt động học.pdf
6_dien1_trường tĩnh điện.pdf
7-8_dien2-3_điện môi và vật dẫn.pdf
9_dien4_từ trường của dòng điện không đổi.pdf
10_dien5_cảm ứng điện từ.pdf
bài giảng vật lý 1 - th.s nguyễn minh châu.pdf
bài giảng vật lý 1 - th.s nguyễn minh châu.pdf
chương 1 - động học chất điểm.pdf
chương 2 - động lực học chất điểm.pdf
chương 3 - động lực học hệ chất điểm.pdf
chương 4 - các định luật thực nghiệm về chất khí.pdf
chương 5 - các nguyên lý nhiệt động học.pdf
chương 6 - trường tĩnh điện.pdf
chương 7 - vật dẫn.pdf
chương 8 - điện môi -.pdf
chương 9 - trường tỉnh từ.pdf
chương 10 - hiện tượng cảm ứng điện từ.pdf
bài mở đầu.pdf
co1_động học chất điểm.pdf
co2_các định luật newton.pdf
co3_động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn.pdf
co4_cơ năng và trường lực thế.pdf
co5_trường hấp dẫn.pdf
de cuong mon hoc.pdf
dien1_trường tĩnh điện.pdf
dien2_vật dẫn.pdf
dien3_điện môi.pdf
dien4_từ trường không đổi.pdf
dien5_hiện tượng cảm ứng điện từ.pdf
nhiet1_thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố.pdf
nhiet2_nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học &1. khái niệm năng lượng- công và nhiệt.pdf
nhiet3_nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học&1. những hạn chế của nguyên lý thứ i nđlh.pdf
nhiet4_khí thực&1. phương trình trạng thái của khí thực.pdf
ontaptracnghiem_vl1_2009-10.pdf
chương 2 - động lực học chất điểm.pdf
chương 3 - động lực học hệ chất điểm.pdf
chương 4 - các định luật thực nghiệm về chất khí.pdf
chương 5 - các nguyên lý nhiệt động học.pdf
chương 8 - điện môi -.pdf
chương 9 - trường tỉnh từ.pdf
dc vldc_phan dien tu-quang song.pdf
giai bai tap dien.pdf
s1 truongtinhdien.pdf
s2 vatdan.pdf
s3 tutruong.pdf
s4 camungdientu.pdf
s5 ly thuyet ve anh sang.pdf
s6 giaothoaanhsang.pdf
s7 nhieuxaanhsang.pdf
s8 phancucanhsang.pdf
[vl1] slide bài giảng thầy thông.pdf
1. tham khảo bài giảng và bt ví dụ từ trường tĩnh.pdf
1. tài liệu tham khảo bài giảng chương 4.pdf
1. tóm tắt điện tích _ điện trường.pdf
2. tham khảo bài giảng và bt ví dụ từ môi.pdf
2. tài liệu tham khảo bài giảng chương 5.pdf
2. tóm tắt định luật gauss cho điện trường.pdf
3. tham khảo bài giảng cảm ứng điện từ.pdf
3. tóm tắt điện thế.pdf
4. bài tập có hướng dẫn giải từ _ cảm ứng điện từ.pdf
4. tham khảo bài giảng và bt ví dụ về điện tích và điện trường.pdf
5. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ điện từ trường _ p2.pdf
5. tham khảo bài giảng và bt ví dụ định luật gauss cho điện trường.pdf
6. bt trắc nghiệm có đáp án _ cảm ứng điện từ.pdf
6. tham khảo bài giảng và bt ví dụ điện thế.pdf
7. bt trắc nghiệm có đáp án _ từ trường tĩnh.pdf
7. tham khảo bài giảng và bt ví dụ vật dẫn và điện môi.pdf
8. bài tập có hướng dẫn giải tĩnh điện.pdf
9. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ điện từ trường _ p1.pdf
10. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ tĩnh điện.pdf
11. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ vật dẫn _ điện môi.pdf
ch0. chương trình vật lý 1.pdf
ch1. động học chất điểm.pdf
ch2. động lực học chất điểm.pdf
ch3. công và năng lượng.pdf
ch4. hệ chất điểm.pdf
ch5. bài tập cơ học - 01.pdf
ch5. vật rắn.pdf
ch6. bài tập cơ học - 02.pdf
ch7. trả lời câu hỏi phần cơ học - 01.pdf
dth1. điện tích và điện trường.pdf
dth2. định luật gauss.pdf
dth3. điện thế.pdf
dth4. bài tập - điện trường tĩnh.pdf
dth5. vật dẫn và điện môi.pdf
dth6. bài tập - vật dẫn và điện môi.pdf
dth7. từ trường tĩnh.pdf
dth8. từ môi.pdf
dth9. bài tập - từ trường tĩnh.pdf
dth10. cảm ứng điện từ.pdf
dth11. bài tập - cảm ứng điện từ.pdf
nh1. khí lý tưởng.pdf
nh2. nhiệt động lực học.pdf
nh3. bài tập - khí lý tưởng và nhiệt.pdf
[vl1] sách lý thuyết + bài tập vật lí 1.pdf
[vl1] ôn tập kiến thức điện trường.pdf
bai1.pdf
bai2.pdf
bai3.pdf
bai4.pdf
bai5.pdf
bai6.pdf
bai7.pdf
bai8.pdf
bai9.pdf
cau hoi trac nghiem c1-dong hoc chat diem.pdf
cau hoi trac nghiem c2 - dong luc hoc chat diem.pdf
cau hoi trac nghiem c3 - dong hoc va dong luc luc hoc vat ran.pdf
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (1).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (2).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (3).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (4).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (5).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (6).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (7).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (8).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (9).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (10).jpg
câu hỏi tự luận và đáp án vlđc i (11).jpg
danh sách đề tài matlab.pdf
img_0061.jpg
img_0062.jpg
img_0063.jpg
img_0064.jpg
img_0065.jpg
img_0066.jpg
img_0067.jpg
img_0068.jpg
img_0069.jpg
img_0070.jpg
img_0071.jpg
img_0072.jpg
img_0073.jpg
img_0074.jpg
img_0075.jpg
img_0076.jpg
img_0077.jpg
img_0078.jpg
img_0079.jpg
img_0080.jpg
img_0081.jpg
img_0082.jpg
img_0083.jpg
img_0084.jpg
img_0085.jpg
img_0086.jpg
img_0087.jpg
img_0088.jpg
img_0089.jpg
img_0090.jpg
img_0091.jpg
img_0092.jpg
lap trinh matlab co ban.pdf
lời giải bài tập vật lý nâng cao - chương 8.pdf
matlab_vật lý 1 bách khoa.zip
phân tích và code ném xiên.pdf
tài liệu ôn tập cuối kỳ vật lý - nhiệt học.pdf
tài liệu ôn tập cuối kỳ vật lý - điện trường.pdf
đề thi vl1 (trắc nghiệm).jpg
đề thi vl1 - 1 (1).jpg
đề thi vl1 - 1 (2).jpg
đề thi vl1 - 1 (3).jpg
đề thi vl1 - 1 (4).jpg
đề thi vl1 - 1 (5).jpg
đề thi vl1 - 1 (6).jpg
đề thi vl1 - 1 (7).jpg
đề thi vl1 - 1 (8).jpg
đề thi vl1 - 1 (9).jpg
đề thi vl1 - 1 (10).jpg
đề thi vl1 - 1 (11).jpg
đề thi vl1 - 1 (12).jpg
đề thi vl1 - 1 (13).jpg
đề thi vl1 - 1 (14).jpg
đề thi vl1 - 1 (15).jpg
đề thi vl1 - 1 (16).jpg
đề thi vl1 - 1 (17).jpg
đề thi vl1 - 1 (18).jpg
đề thi vl1 - 1 (19).jpg
đề thi vl1 - 1 (20).jpg
đề thi vl1 - 1 (21).jpg
đề thi vl1 - 1 (22).jpg
đề thi vl1 - 1 (23).jpg
đề thi vl1 - 1 (24).jpg
đề thi vl1 - 1 (25).jpg
đề thi vl1 - 1 (26).jpg
đề thi vl1 - 1 (27).jpg
đề thi vl1 - 1 (28).jpg
đề thi vl1 - 1 (29).jpg
đề thi vl1 - 1 (30).jpg
đề thi vl1 - 1 (31).jpg
đề thi vl1 - 1 (32).jpg
đề thi vl1 - 1 (33).jpg
đề thi vl1 - 1 (34).jpg
đề thi vl1 - 2 (1).jpg
đề thi vl1 - 2 (2).jpg
đề thi vl1 - 2 (3).jpg
đề thi vl1 - 2 (4).jpg
đề thi vl1 - 2 (5).jpg
đề thi vl1 - 2 (6).jpg
đề thi vl1 - 2 (7).jpg
đề thi vl1 - 2 (8).jpg
đề thi vl1 - 2 (9).jpg
đề thi vl1 - 2 (10).jpg
đề thi vl1 - 2 (11).jpg
đề thi vl1 - 2 (12).jpg
đề thi vl1 - 2 (13).jpg
đề thi vl1 - 2 (14).jpg
đề thi vl1 - 2 (15).jpg
đề thi vl1 - 2 (16).jpg
đề thi vl1 - 2 (17).jpg
đề thi vl1 - 2 (18).jpg
đề thi vl1 - 2 (19).jpg
đề thi vl1 - 2 (20).jpg
đề thi vl1 - 2 (21).jpg
đề thi vl1 - 2 (22).jpg
đề thi vl1 - 2 (23).jpg
đề thi vl1 - 2 (24).jpg
đề thi vl1 - 2 (25).jpg
đề thi vl1 - 2 (26).jpg
đề thi vl1 - 2 (27).jpg
đề thi vl1 - 2 (28).jpg
đề thi vl1 - 2 (29).jpg
đề thi vl1 - 2 (30).jpg
đề thi vl1 - 2 (31).jpg
đề thi vl1 - 2 (32).jpg
đề thi vl1 - 2 (33).jpg
đề thi vl1 - 2 (34).jpg
đề thi vl1 - 2 (35).jpg
đề thi vl1 - 2 (36).jpg
đề thi vl1 - 2 (37).jpg
đề thi vl1 - 2 (38).jpg
đề thi vl1 - 2 (39).jpg
đề thi vl1 - 2 (40).jpg
đề thi vl1 - 2 (41).jpg
đề thi vl1 - 2 (42).jpg
đề thi vl1 - 2 (43).jpg
đề thi vl1 - 2 (44).jpg
đề thi vl1 - 2 (45).jpg
đề thi vl1 - 2 (46).jpg
đề thi vl1 - 2 (47).jpg
đề thi vl1 - 2 (48).jpg
đề thi vl1 - 2 (49).jpg
đề thi vl1 - 2 (50).jpg
bai tap ve rong roc.pdf
btl - vatli.pdf
3. bài tập - khí lý tưởng và nhiệt.pdf
4. bài tập - điện trường tĩnh.pdf
4. bài tập có hướng dẫn giải từ _ cảm ứng điện từ.pdf
4. tham khảo bài giảng và bt ví dụ về điện tích và điện trường.pdf
5. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ điện từ trường _ p2.pdf
6. bt trắc nghiệm có đáp án _ cảm ứng điện từ.pdf
6. bài tập - vật dẫn và điện môi.pdf
7. bt trắc nghiệm có đáp án _ từ trường tĩnh.pdf
7. trả lời câu hỏi phần cơ học - 01.pdf
8. bài tập có hướng dẫn giải tĩnh điện.pdf
9. một số bt trắc nghiệm có đáp án _ điện từ trường _ p1.pdf
[vl1] câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chương 1.pdf
[vl1] câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chương 3.pdf
[vl1]elearning ch4+5 bsung.pdf
[vl1]elearning ch6+7 bsung.pdf
[vl1]elearning ch8+9 bsung.pdf
[vl1] giải 73 chi tiết bài tập elearning chương 2.pdf
[vl1] hướng dẫn giải 1 số bài tập e-l chương 3.pdf
[vl1] hướng dẫn giải một số bài tập e-l chương 1.pdf
[vl1] trắc nghiệm có đáp án thầy nguyên.pdf
[vl1] đáp án elearning chương 1 đầy đủ.pdf
[vl1] đáp án elearning chương 2 đầy đủ.pdf
[vl1] đáp án elearning chương 3 đầy đủ.pdf
[vl1] đáp án elearning chương 4+5 đầy đủ.pdf
[vl1] định hướng giải bt chương điện từ file 5.pdf
[vl1] định hướng giải bài tập chương nhiệt học.pdf
chuong 4 5.pdf
chuong 6 7-merged.pdf
chuong 6 7.pdf
danh sách đề tài matlab.pdf
dap_an_vat_ly_1_chuong1_ctct.pdf
dap_an_vat_ly_1_chuong2_ctct.pdf
dap_an_vat_ly_1_chuong3_ctct.pdf
dap_an_vat_ly_1_chuong4_ctct.pdf
dap_an_vat_ly_1_chuong5_ctct.pdf
kt chuong 1.pdf
kt chuong 2.pdf
kt chuong 6+7.pdf
kt chuong 8+9.pdf
vl1_traloicauhoi_01.pdf
[vl1] tổng hợp đề thi giữa kì, cuối kì và phương pháp giải.pdf
[vl1] đề thi cuối kì 2014 - 2015.pdf
cuối kỳ dự thính 2019-2020 192-có đáp án.pdf
giữa_hk_hè_2009_2010.pdf
giữa_hk_hè_2010_2011.pdf
đề_hk_1_2009_2010.pdf
đề_hk_1_2011_2012.pdf
đề_hk_hè_2009_2010.pdf
đề_hk_hè_2010_2011.pdf
đề thi cuối học kỳ i 1922.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 1921.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 1923.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 2227.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 2228.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 2229.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 3574.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 3575.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 3576.pdf
đề thi cuối học kỳ i 2019 – 2020 dap-an-tong-the.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 1921.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 1922.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 1923.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 2227.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 2228.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 2229.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 3574.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 3575.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - 3576.pdf
đề vật lý 1 - ph1003 - 2019-2020 - đáp án.pdf
[vl1] tổng hợp đề thi giữa kì, cuối kì và phương pháp giải.pdf
[vl1] đề thi cuối kì 2014 - 2015.pdf
de-thi-co-2012.thuvienvatly.com.200b9.37187.pdf
de-thi-co-ly-thuyet-2012.thuvienvatly.com.2237d.37186.pdf
đề_hk_1_2009_2010.pdf
đề_hk_1_2011_2012.pdf
đề_hk_hè_2009_2010.pdf
đề_hk_hè_2010_2011.pdf
img_8318.jpg
img_8320.jpg
img_8321.jpg
vl1_clc_hk1_19_20-đã gộp.pdf
vật lý 1_phys130402_hkii_2015-2016.pdf
vật lý 1_phys130402_hkii_2016-2017.pdf
vật lý 1_phys130402_hkii_2017-2018.pdf
đa vl1_phys130402_07062018.pdf
đề_mẫu_vl1.7z
[vl1] đề thi cuối kì 2014 - 2015.pdf
de_giua_ky_vl1_11_2019.pdf
giữa_hk_hè_2009_2010.pdf
giữa_hk_hè_2010_2011.pdf
đáp án vl 1.pdf
đáp án vl 2.pdf
đáp án vl 3.pdf
đáp án vl 5.pdf
đáp án vl 6.pdf
đề thi giữa học kỳ năm học 2017-2018_ca 1.pdf
đề thi giữa học kỳ năm học 2017-2018_ca 2.pdf
đề thi vl5.pdf
đề thi vl 6.pdf
đề thi và đáp án vl 4.docx
đề thi và đáp án vl 4.pdf
đề vl 1.pdf
đề vl 2.pdf
đề vl 3.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý ở trình độ đại học; từ đó có những cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật. Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tư duy logic, tác phong khoa học cần thiết đối với một kỹ sư. Cụ thể là: A. Cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết thấu đáo về các khái niệm cơ bản của vật lý và các phương pháp các nhà khoa học sử dụng để khám phá các hiện tượng tự nhiên, bao gồm quan sát, phát triển giả thuyết, đo lường, và thu thập dữ liệu, thử nghiệm, đánh giá chứng cứ, và công việc phân tích toán học. . B. Hướng dẫn cho sinh viên các định luật cơ bản của vật lý và áp dụng các dữ liệu khoa học, khái niệm, và các mô hình sử dụng trong các ngành khoa học tự nhiên và trong các tình huống thực tế. C. Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tiếp cận mô tả các hiện tượng vật lý với các mô hình, các công thức toán học có liên quan. D. Phát triển khả năng toán học của sinh viên để tính toán với các công thức và tìm được các lời giải đúng có thể đo được trong thực tế. . E. Để giúp sinh viên sử dụng máy tính có hiệu quả như một công cụ thu thập dữ liệu, phân tích, và truyền thông. Nội dung: Cơ - Nhiệt - Điện từ

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Nắm vững những kiến thức cơ bản về Vật lý ở trình độ đại học. Đến cuối khóa học, sinh viên sẽ có thể thực hiện các nguyên tắc cơ bản của cơ học, nhiệt động học, điện trường và từ trường. Các sinh viên sẽ có thể hiểu các khái niệm vật lý cơ bản được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. L.O.2 Có khả năng suy luận khoa học, tư duy logic, làm cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật sau này. L.O.3 Có khả năng tự học, tìm hiểu, soạn thảo và trình bày (viết và nói) các chủ đề Vật lý liên quan. L.O.4 Sử dụng Matlab để tính toán một nhiệm vụ cho trước thuộc Cơ - Nhiệt - Điện từ. L.O.5 Thể hiện nhận thức toàn diện về lĩnh vực vật lý và ứng dụng; vai trò của kỹ sư trong lĩnh vực này.

Tài liệu tham khảo

[1] Vật lý đại cương A1 – Nguyễn Thị Bé Bảy và CS, Giáo trình trường ĐHBK TP.HCM [2] Cơ sở Vật lý –Halliday, Resnick, Walker, NXB Giáo dục [3] Physics for Scientists and Engineers –Serway, Jewett, NXB Wiley [4] Bài tập vật lý phần Cơ Nhiệt Điện Từ - Nguyễn Thị Bé Bảy, Nguyễn Dương Hùng
Serway _ Jewett - Physics For Scientists And Engineers With Modern Physics 9ed [Solutions].Pdf
Vật Lý 1_[Giáo Trình] Vật Lý Đại Cương, Gs. Lương Duyên Bình.Pdf
Vật Lý 1_English For Students Of Physics – Vol 1.Pdf
Vật Lý 1_English For Students Of Physics – Vol 2.Pdf
Vật Lý 1_Physics For Engineers And Scientists - Serway Jewett.Pdf