Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter1-vt vận tải và giao nhận trong ngoại thương.pdf
chaptre2.1-chuyên chở hàng hóa xnk bằng đường biển.pdf
chaptre2.2-chuyên chở hàng hóa xnk bằng đường biển.pdf
chaptre2.2-mer -to s.pdf
chaptre2.3-mer - tos vận đơn đường biển.pdf
chuong 6 chuyên chở hh xnk bằng container.pdf
chuong 6 vận chuyển hàng hóa xnk bằng container.pdf
chuong i- vận tải và giao nhận hàng hóa xnk.pdf
chương ii- chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.pdf
slide - c4 chuyên chở hh ngoại thương bằng đường hk.pdf
slide - c4 chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đừờng hàng không.pdf
bai tap van tai va giao nhan.pdf
bo de van_ dap_ vtgn se thi vao ky nay`.pdf
dap an 97 cau hoi vtgn.pdf
de thi van tai giao nhan.pdf
huong dan tra loi van dap van tai logistics(1).pdf