Tương Tác Người Máy Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Vũ Thị Hương Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

sv-ttnm_00.pdf
sv-ttnm_01_giới thiệu chung.pdf
sv-ttnm_02_các yếu tố then chốt trong tương tác người máy.pdf
sv-ttnm_03_các dạng tương tác giữa con người và máy tính.pdf
sv-ttnm_04_quy trình thiết kế hệ tương tác.pdf
sv-ttnm_05_quy trình thiết kế hệ tương tác.pdf
sv-ttnm_06_thiết kế giao diện tương tác người dùng – máy tính.pdf
1_c0123_tổng quan về hci.pdf
2_c4567_các nguyên tắc và vòng đời hình sao trong thiết kế tương tác người máy.pdf
3_c9_các kỹ thuật đánh giá.pdf
hcione_1_tổng quan về hci.pdf
hcione_2_phần thiết kế giao tiếp người dùng.pdf
hcione_3_cài đặt và đánh giá giao tiếp người dùng.pdf
hcione_4_thiết kế trợ giúp.pdf
tương tác người máy.pdf
tương tác người máy.pdf
bài tập lớn.pdf
in-hci(cauhoi).pdf