Tài liệu Truyền Số Liệu Và Mạng

Truyền Số Liệu Và Mạng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1_tổng quan về mạng xử lý từ xa.pdf
chương 2_mạch dữ liệu.pdf
chương 3_xử lý lổi trong mạng teleprocessing.pdf
chương 4_data links.pdf
kỹ thuật truyền số liệu_học viện kỹ thuật quân sự.pdf
đề cương truyền số liệu.pdf
chapter 01 introduction to computer networks and data communications.pdf
chapter 02 fundamentals of data and signals.pdf
chapter 03 conducted and wireless media.pdf
chapter 04 making connections.pdf
chapter 05 making connections efficient.pdf
chapter 06 errors, error detection, and error control.pdf
chapter 07 local area networks 1.pdf
chapter 08 local area networks 2.pdf
chuong 1_các phương tiện truyền dẫn và các lớp vật lý.pdf
chuong 1_các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý.pdf
chuong 2_kỹ thuật truyền số liệu.pdf
chuong 3_các nghi thức lớp liên hết dữ liệu.pdf
chuong 3_các nghi thức lớp liên hết dữ liệu_tt.pdf
chuong 3_các nghi thức lớp liên kết dữ liệu.pdf
chuong 4_giới thiệu mạng công nghiệp.pdf
chuong 5_mạng viễn thông.pdf
chuong 0_giới thiệu.pdf
kt_truyensolieu_c1_thông tin và sự trao đổi thông tin.pdf
kt_truyensolieu_c2_tín hiệu và đường truyền.pdf
kt_truyensolieu_c3_truyền số liệu.pdf
kt_truyensolieu_c4_phân kênh và giải phân kênh.pdf
kt_truyensolieu_c5_kỹ thuật chuyển mạch.pdf
bt tsl.pdf
chapter 1.pdf
chapter 2.pdf
chapter 3.pdf
chapter 4.pdf
chapter 5.pdf
chapter 6.pdf
chapter 7.pdf
chapter 8.pdf
chapter 9.pdf
chapter 10.pdf
chapter 11.pdf
chapter 12.pdf
chapter 13.pdf
chapter 14.pdf
chapter 15.pdf
chapter 16.pdf
chapter 17.pdf
chapter 18.pdf
chapter 19.pdf
chapter 20.pdf
chapter 21.pdf
chapter 22.pdf
chapter 23.pdf
chapter 24.pdf
chapter 25.pdf
chapter 26.pdf
chapter 27.pdf
chapter 28.pdf
chapter 29.pdf
chapter 30.pdf
chapter 31.pdf
chapter 32.pdf
solstd01.pdf
solstd02.pdf
solstd03.pdf
solstd04.pdf
solstd05.pdf
solstd06.pdf
solstd07.pdf
solstd08.pdf
solstd09.pdf
solstd10.pdf
solstd11.pdf
solstd12.pdf
solstd13.pdf
solstd14.pdf
solstd15.pdf
solstd16.pdf
solstd17.pdf
solstd18.pdf
solstd19.pdf
solstd20.pdf
solstd21.pdf
solstd22.pdf
solstd23.pdf
solstd24.pdf
solstd25.pdf
solstd26.pdf
solstd27.pdf
solstd29.pdf
solstd30.pdf
solstd31.pdf
solstd32.pdf
tsl _ mtts - bai tap 3.pdf
tsl _ mtts - bai tap 4.pdf