Trường Điện Từ Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Trần Quang Việt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Công Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lương Hữu Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Minh Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1.1_vector algebra.pdf
chuong 1.2_the coordinate systems.pdf
chuong 1.5_electromagnetic field.pdf
chuong 1.8_boundary conditions for em.pdf
chuong 2.1_electrostatic fields.pdf
chuong 2.2_electric scalar potential.pdf
chuong 2.4_poisson laplace equation.pdf
chuong 2.5_materials in electrostatics.pdf
chuong 2.6_electrostatic energy (we ).pdf
chuong 2.7_capacitor and capacitance.pdf
chuong 2.8_steady electric currents.pdf
chuong 3.1_magnetostatic fields.pdf
chuong 3.3_magnetic vector potential.pdf
chuong 3.4_magnetostatic energy (wm ).pdf
chuong 3.5_inductance calculation.pdf
chuong 4.1_time varying fields.pdf
chuong 4.2_time – harmonic fields.pdf
chuong 4.3_uniform plane wave.pdf
chuong 4.4_poynting theorem.pdf
chuong 6.1&2_waveguide.pdf
chuong 6.3_rectangular waveguide.pdf
chuong 7.1&2&3_principles of radiation and antenna.pdf
chuong 7.4_antenna characteristics .pdf
ee2003-lecture-00-171_giới thiệu môn học.pdf
ee2003-lecture-01-171_giải tích vectơ.pdf
ee2003-lecture-02-171_giải tích vectơ (cont).pdf
ee2003-lecture-03-171.pdf
ee2003-lecture-04-171_trường điện tĩnh.pdf
ee2003-lecture-05-171_trường điện tĩnh (2).pdf
ee2003-lecture-06-171_trường điện tĩnh (3).pdf
ee2003-lecture-07-171_dòng điện không đổi.pdf
ee2003-lecture-08-171_trường từ tĩnh.pdf
ee2003-lecture-09-171_trường điện từ biến thiên.pdf
ee2003-lecture-10-171_sóng điện từ phẳng đơn sắc.pdf
ee2003-lecture-11-171_sóng điện từ phẳng đơn sắc trong môi trường không đồng nhất.pdf
ee2003-lecture-12-171_đường dây truyền sóng và ứng dụng.pdf
ee2003-lecture-13-171_đường dây truyền sóng và ứng dụng (cont).pdf
ee2003-lecture-14-171_nguyên lý bức xạ điện từ & nguyên tố anten.pdf
chuong 1_giai tich vecto.pdf
chuong 2_nhung dinh luat co ban cua truong dien tu.pdf
chuong 3_truong dien tinh.pdf
chuong 4_truong dien tu bien thien.pdf
chuong 5_buc xa dien tu.pdf
chuong 6_ong dan song va hop cong huong.pdf
chuong 7 & chuong 8.pdf
cong suat va vec topoynting.pdf
cong thuc dien tu.pdf
cong va nang luong.pdf
dai sieu cao tan.pdf
dien cam.pdf
dien tu tinh.pdf
dien tu truong.pdf
dieu kien bo.pdf
dinh luat gauss-div.pdf
duong day dai.pdf
electromagnetic field theory - lecture1.pdf
electromagnetic field theory - lecture2.pdf
ltt_coulomb_2010i_mk.pdf
ltt_dan_song_mk - [cuuduongthancong.com].pdf
ltt_dan_song_mk.pdf
ltt_dang_thuc_giai_tich_vecto - [cuuduongthancong.com].pdf
ltt_dang_thuc_giai_tich_vecto.pdf
ltt_de+thi+2006.pdf
ltt_dien_moi_2008mk - [cuuduongthancong.com].pdf
ltt_dien_moi_2008mk.pdf
ltt_dong_dien_2008mk - [cuuduongthancong.com].pdf
ltt_dong_dien_2008mk.pdf
ltt_gauss_2010i_mk.pdf
ltt_he toa do.pdf
ltt_nang_luong_mk - [cuuduongthancong.com].pdf
ltt_nang_luong_mk.pdf
ltt_phan_xa - [cuuduongthancong.com].pdf
ltt_phan_xa.pdf
ltt_poisson_2008mk - [cuuduongthancong.com].pdf
ltt_poisson_2008mk.pdf
ltt_song_phang_2008 - [cuuduongthancong.com].pdf
ltt_song_phang_2008.pdf
ltt_truong_bien_thien_2010i_mk.pdf
ltt_tu_truong_dung_2010i_mk.pdf
phan dien truong tinh.pdf
phan tu truong.pdf
pp ảnh điện.pdf
pt laplace va poisson.pdf
song phang va he pt maxwell.pdf
vat dan.pdf
vat lieu dien moi.pdf
vat lieu dien tu.pdf
chuong1_khái niệm, phương trình cơ bản của trường điện từ.pdf
chuong2_trường điện tĩnh.pdf
chuong3_trường điện từ dừng.pdf
chuong4_trường điện từ biến thiên.pdf
chuong5_bức xạ điện từ.pdf
chuong6_ống dẫn sóng.pdf
truongdientu.pdf
công thức trường điện từ _1.pdf
công thức trường điện từ_2.pdf
em ch1 vector va truong.pdf
em ch2 truong dien tinh.pdf
em ch3 truong tu tinh.pdf
em ch4 truong dien tu bien thien.pdf
em ch5 duong day va ung dung.pdf
em ch6 buc xa dien tu va anten.pdf
em ch7 ong dan song va hop cong huong.pdf
em tổng hợp kiến thức.pdf
lý thuyết trường điện từ.pdf
spkt_chuong-1.pdf
spkt_chuong-2.pdf
spkt_chuong-3.pdf
spkt_chuong-4.pdf
tdt_c1_khái niệm và phương trình cơ bản của trường điện từ.pdf
tdt_c2_trường điện tĩnh.pdf
tdt_c3_trường điện từ dừng.pdf
tdt_c4_trường điện từ biến thiên.pdf
tdt_c5_bức xạ điện từ.pdf
tdt_c6_ống dẫn sóng - hộp cộng hưởng.pdf
tdt_tổng hợp.pdf
ôn tập trường điện từ.pdf
em ch1 vector va truong.pdf
em ch2 truong dien tinh.pdf
em ch3 truong tu tinh.pdf
em ch4 truong dien tu bien thien.pdf
em ch5 duong day va ung dung.pdf
em ch6 buc xa dien tu va anten.pdf
em ch7 ong dan song va hop cong huong.pdf
em ch8_2_3_biên hai môi trường lý tưởng.pdf
em ch8_2_5_các giải thuật lặp.pdf
em ch8_3_6_tạo lưới với delaunay.pdf
em ch8_3_9_giải pt poisson với pdetool.pdf
em ch8_4_3_xấp xỉ các hệ số ma trận a.pdf
em tổng hợp kiến thức.pdf
hw1.pdf
hw2.pdf
hw3.pdf
hw4.pdf
hw5.pdf
hw6.pdf
hw7.pdf
baitap_tdt_chuong1_vector và trường.pdf
baitap_tdt_chuong2_trường điện tĩnh.pdf
baitap_tdt_chuong3_trường từ tĩnh.pdf
baitap_tdt_chuong4_trường điện từ biến thiên.pdf
baitap_tdt_chuong5_lý thuyết đường dây và ứng dụng.pdf
baitap_tdt_chuong6_bức xạ điện từ.pdf
baitap_tdt_chuong7_ống dẫn sóng – hộp cộng hưởng.pdf
bài tập trong đề thi trường điện từ.pdf
emft_exercises.pdf
solution15.pdf
bai2.pdf
bai3.pdf
bai5.pdf
bai6.pdf
bai7.pdf
bai8.pdf
bai10.pdf
bai12.pdf
bai13.pdf
problem_ch1.pdf
problem_ch1_2.pdf
problem_ch2.pdf
problem_ch3.pdf
problem_ch4.pdf
problem_ch5.pdf
problem_ch6.pdf
baitap_tdt_chuong1.pdf
baitap_tdt_chuong2.pdf
baitap_tdt_chuong3.pdf
baitap_tdt_chuong4.pdf
baitap_tdt_chuong4 new.pdf
baitap_tdt_chuong5.pdf
baitap_tdt_chuong5 new.pdf
baitap_tdt_chuong6.pdf
baitap_tdt_chuong6 new.pdf
baitap_tdt_chuong7.pdf
ch-1_bài tập chương 1.pdf
ch-2_bài tập chương 2.pdf
ch_1_prob.pdf
ch_2_prob.pdf
ch_3_prob.pdf
ch_4_prob.pdf
ch_6_prob.pdf
ch_7_prob.pdf
ch_8_prob.pdf
em ch4 truong dien tu bien thien (phan xa).pdf
id4-bai_tap_co_loi_giai_kts.pdf
kts_bai_tap_co_loi_giai_2_0653.pdf
một số công thức cơ bản trong các bài tập trường điện từ.pdf
problem_ch1_các khái niệm cơ bản.pdf
problem_ch2_trường điện tĩnh.pdf
problem_ch3_trường điện từ dừng.pdf
problem_ch4_trường điện từ biến thiên.pdf
problem_ch5_bức xạ điện từ.pdf
problem_ch6_ống dẫn sóng.pdf
tdt_chuong4_extra.pdf
baitap_tdt_chuong1_vector và trường.pdf
baitap_tdt_chuong2_trường điện tĩnh.pdf
baitap_tdt_chuong3_trường từ tĩnh.pdf
baitap_tdt_chuong4_trường điện từ biến thiên.pdf
baitap_tdt_chuong5_lý thuyết đường dây và ứng dụng.pdf
baitap_tdt_chuong6_bức xạ điện từ.pdf
baitap_tdt_chuong7_ống dẫn sóng – hộp cộng hưởng.pdf
baitap_tdt_chuong8_các phương pháp số tính tđt.pdf
bao cao tn ltt.pdf
đề thi trường điện từ spkt.jpg
final_bt07.pdf
formular_finalexam.pdf
formular_fulltime.pdf
đề thi cuối khóa_08.pdf
đề thi cuối khóa_09.pdf
đề thi cuối khóa_10.pdf
đề thi cuối khóa_10_ans.pdf
đề thi cuối khóa_11.pdf
đề thi cuối khóa_11_ans.pdf
đề thi giữa kỳ_10.pdf
đề thi giữa kỳ_11.pdf
đề thi giữa kỳ_11_ans.pdf
02-06-2011 d1.jpg
02-06-2011 d2.jpg
08-06-2013.1.jpg
08-06-2013.2.jpg
09-06-2012.1.jpg
09-06-2012.2.jpg
17-6-2014.jpg
giai de thi.pdf
132_ee2003_truongdientu.pdf
132dt_ee2003_truongdientu.pdf
141_ee2003_truongdientu.pdf
152_ee2003_truongdientu.pdf
161_ee2003_truongdientu.pdf
171_ee2003_truongdientu.pdf
baitap_tdt_chuong1.pdf
baitap_tdt_chuong2.pdf
baitap_tdt_chuong3.pdf
baitap_tdt_chuong4.pdf
baitap_tdt_chuong5.pdf
final-hk3-hlai-kcq.pdf
final_08.pdf
final_09-1.pdf
final_09.pdf
final_10.pdf
middle_10.pdf
middle_11.pdf
middle_11_ans.pdf
truong_thi_cq13_ans.pdf
truongcuoikyhl.pdf
formular_fulltime.pdf
formular_parttime.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ trường điện từ_09.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ trường điện từ_10.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ trường điện từ_11.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ trường điện từ_11_ans.pdf
đề thi cuối khóa trường điện từ_08.pdf
đề thi cuối khóa trường điện từ_09.pdf
đề thi cuối khóa trường điện từ_10.pdf
đề thi cuối khóa trường điện từ_11.pdf
đề thi cuối khóa trường điện từ_11_ans.pdf
cuối kì trường điện từ k56 đề 3 trang 1.jpg
cuối kì trường điện từ k56 đề 3 trang 2 .jpg
cuối kỳ tdt k56.jpg
cuối kỳ tdt k57.jpg
de 1.jpg
de 3.jpg
de 4.jpg
de 5.jpg
de 6.jpg
de thi 2006-lan 2.pdf
de thi 2006.pdf
de thi 2007 - tin chi.doc
de thi 2007 - tin chi.pdf
de thi 2007 - tin chi lan 4.pdf
dsc_0657.jpg
giai smith k56.jpg
giai smith k56 1.jpg
kiem tra giua ky i-2007-2008.doc
kiem tra giua ky i-2007-2008.pdf
laplace.m
poisson.m
tdt 20122.jpg
thumbs.db
tong hop de thi ltt.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức của trường điện từ. Trường điện từ tỉnh. Trường điện từ dừng. Trường điện từ biến thiên. Bức xạ điện từ và các ứng dụng tính toán cho đường dây dài, ống dẩn sóng và hộp cộng hưởng. Chương 1: Vector và trường 1.1 Đại số vec tơ, các hệ trục tọa độ 1.2 Trường vô hướng và hữu hướng 1.3 Trường Điện và trường từ 1.4 Phương Trình lực Lorentz Ôn và Bài tập Chương 2: Phương trình Maxwell dạng tích phân 2.1 Định luật cảm ứng điện từ Faraday. 2.2 Định luật lưu số Ampere. 2.3 Định luật Gauss. 2.4 Định luật bảo toàn điện tich.. Ôn và Bài tập Chương 3: Phương trình Maxwell dạng vi phân và sóng phẳng đồng nhất trong không gian tự do. 3.1 Định luật cảm ứng điện từ Faraday và Định luật lưu số Ampere. 3.2 Định luật Gauss và phương trình liên tục. 3.3 Sóng phẳng đồng nhất trong miền thời gian và trong không gian. 3.4 Sóng phẳng đơn sắc biến thiên điều hòa trong miền thời gian và trong không gian 3.5 Sự phân cực của vec tơ trường biến thiên điều hòa. 3.6 Dòng công suất và năng lượng. Ôn và Bài tập Chương 4: Trường và sóng trong môi trường vật liệu. 9LT + 3BT 4.1 Chất dẵn điện và bán dẫn. 4.2 Điện môi. 4.3 Vật liệu từ. 4.4 Phương trình sóng và lời giải trong môi trường vật liệu. 4.5 Sóng điện từ phẳng đơn sắc trong điện môi và vật dẫn. 4.6 Điều kiện biên 4.7 Sự phản xạ và khúc xạ của sóng điện từ phẳng đơn sắc Ôn và Bài tập Chương 5: Thế điện từ và các vấn dề về mạch và hệ thống 5.1 Gradien, Laplace và các hàm thế. 5.2 Các hàm thế cho trường tĩnh. 5.3 Phương trình Poisson-Laplace. 5.4 Điện dung, điện dẫn và điện cảm. 5.5 Các hệ thống diện từ trường. 5.6 Mạch từ. 5.7 Sự Chuyển đổi năng lượng điện cơ. Ôn và Bài tập Chương 6: Đường dây truyền sóng cho điện tử số và viễn thông. 6.1 Đường dây truyền sóng 6.2 Đường dây truyền sóng kết thúc với tải trở. 6.3 Đường dây truyền sóng gián đoạn. 6.4 Đường dây truyền sóng kết thúc bởi tải trở và có tính gián đoạn. 6.5 Đường dây truyền sóng với các điều kiện đầu. 6.6 Quan hệ nối liền nhau giữa các cổng logic. 6.7 Ảnh hưởng xuyên kênh trên các Đường truyền 6.8 Cơ sở đường dây thông tin 6.8 Đường dây truyền sóng ngắn mạch. 6.9 Đường dây truyền sóng với tải bất kỳ. 6.10 Đường dây tổn hao. Chương 7: Ứng dụng các nguyên lý sóng điện từ cho điện tử và quang điện tử. 7.1 Sóng phẳng đơn sắc truyền theo phương bất kỳ. 7.2 Sóng TE và TM trong hai mặt dẫn sóng song song 7.3 Đường truyền tương đương. 7.4 Sự tán sắc và nhóm tốc độ. 7.5 Sự phản xạ và khúc xạ của sóng phẳng đơn sắc. 7.6 Ông dẵn quang. Ôn và Bài tập Chương 8: Các vấn đề về điện tử và quang học. 8.1 Hộp kim loại dẫn sóng hình chữ nhật và hốc cộng hưởng. 8.2 Hộp kim loại dẫn sóng hình trụ và hốc cộng hưởng. 8.3 Tổn hao trong hộp dẫn sóng kim loại và hốc cộng hưởng 8.4 Cáp quang. Ôn và Bài tập Chương 9: Nguyên tắc phát xạ ăng ten. 9.1 Khái niện chung. 9.2 Anten thẳng. 9.3 Anten vòng. 9.4 Anten khi có phần tử phản xạ. 9.5 Kẽ hở Anten. 9.6 Các đặc tính thu của anten. Tổng kết và Bài tập

Kết quả cần đạt được

1) Sinh viên hiểu rõ và có thể ứng dụng lý thuyết trường để tính toán trường điện tĩnh, trường điện từ dừng. 2) Sinh viên hiểu rõ trường điện từ trong các môi trường vật liệu và tính toán sóng phẳng đơn sắc. 3) Sinh viên tính toán các đường dây truyền sóng trong các điều kiện cụ thể. 4) Sinh viên biết các ứng dụng các nguyên lý sóng điện từ cho điện tử và quang điện tử. 5) Sinh viên có thể tính toán phát xạ anten đơn giản.

Tài liệu tham khảo

[1] Elements of Engineering Electromagnetics Sixth Edition Nannapaneni Narayana Rao prentice hall inc 2004 [2] Trường điện từ ,Ngô Nhựt Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Đại học Quốc gia Tp HCM, 2000 [3] ECE 329 Introduction to Electromagnetic Fields Nannapaneni Narayana Rao. University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, USA [4] Fundamentals of Electromagnetic Fields and Waves. Fall 2005, EE 30348, Electrical Engineering, University of Notre Dame [5] Basic electromagnetics with applications Nannapaneni Narayana Rao. prentice hall inc 1972

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Automotive Electromagnetic.Pdf
Bài Giảng Môn Học Trường Điện Từ - Ts.Nguyễn Văn Cường, 84 Trang.Pdf
Ece 329 Introduction To Electromagnetic Fields.Pdf
Emft_Book Electromagnetic Field Theory.Pdf
Electromagnetic Field Theory.Pdf
Elements Of Engineering Electromagnetics, Sixth Edition, Nannapaneni Narayana Rao, Prentice Hall Inc 2004.Pdf
Engineering Electromagnetics 6th Edition.Pdf
Fundamentals Of Electromagnetic Fields And Waves.Pdf
Power_Electronic_Control_In_Electrical_Systems.Pdf
Visualising Magnetic Fields.Pdf
Zwiebach_B._A_First_Course_In_String_Theory_2nd_Ed..Pdf
Đhcn.Giáo Trình Lý Thuyết Trường Điện Từ - Võ Xuân Ân, 108 Trang.Pdf