Tổng Hợp Luận Lý Vi Mạch Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter2_mạch tổ hợp 2 mức.pdf
chapter4_tổng hợp mạch 2 mức.pdf
chapter6_p1_multilevel combinational circuits.pdf
chapter6_p2-mạch tổ hợp nhiều mức.pdf
chapter7_p1_multilevel logic optimization.pdf
chapter7_p2_logic synthesis.pdf
chapter7_p3_multi-level logic optimization.pdf
chapter7_p4_logic synthesis technology mapping.pdf
logicsynthesis_intro.pdf