Toán Rời Rạc Discrete Mathematics Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Nguyễn Đức Nghĩa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Viết Đông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Luyện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Hợp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Anh Thi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

00-introtrr.pdf
combin01_counting.pdf
combin02_existence.pdf
combin02_existencere.pdf
combin03_enumeration.pdf
combin04_opt.pdf
combin00_intro.pdf
graph01_basic.pdf
graph02_mst.pdf
graph03_shortestpaths.pdf
graph04_max-flow.pdf
graph04_max-flowappl.pdf
graph05_graphmatching.pdf
lec1-proof phương pháp chứng minh.pdf
lec3-induction quy nạp.pdf
logics_set&functions.pdf
trr_nguyễn đức nghĩa đhbkhn.pdf
0.đề cương môn học.pdf
1.mệnh đề.pdf
2.vị từ và lượng từ.pdf
3.tập hợp, ánh xạ, phép đếm.pdf
4.hệ thức đệ quy.pdf
5.quan hệ.pdf
6.đại số bool và hàm bool.pdf
[2016 - 2017] [hk1] [tth063] toan rwi roc.txt
i.mệnh đề.pdf
ii.vị từ và lượng từ.pdf
iii.tập hợp, ánh xạ, phép đếm.pdf
iv.hệ thức đệ quy.pdf
v.quan hệ.pdf
vi.đại số bool và hàm bool.pdf
vii.đồ thị.pdf
viii.cây.pdf
ch1_co so logic.pdf
ch2_phep dem.pdf
ch3_quan he.pdf
ch4_dai so bool.pdf
ch5_do thi.pdf
chuong 1_co so logic.pdf
chuong 2_tap hop va anh xa.pdf
chuong 3_phep dem va he thuc de quy.pdf
chuong 4_so nguyen.pdf
chuong 5_quan he.pdf
chuong 6_dai so boole.pdf
co so logic va dai so menh de.pdf
de cuong on thi toan roi rac he chinh qui .pdf
de cuong toan roi rac (tu 2013).pdf
ham boole.pdf
he thuc de qui.pdf
huong dan bai tap toan roi rac.pdf
phuong phap dem.pdf
quan he tren cac tap hop.pdf
tap hop so nguyen.pdf
tap hop va anh xa.pdf
c1_trr_17_nlcb.pdf
c2_trr_17_btd.pdf
c3_trr_17_lk.pdf
c4_trr_17_tt.pdf
c5_trr_17_btdnc.pdf
c6_trr_17_dt.pdf
c7_trr_17_e.pdf
c8_trr_17_c.pdf
c9_trr_17_dd.pdf
c10_trr_17_btdl.pdf
c11_trr_17_lcd.pdf
c12_trr_17_ boole.pdf
c13_trr_17_logic.pdf
c14_trr_logicvitu.pdf
c0_trr_17_gt.pdf
lthuyetc1-co so logic.pdf
lthuyetc2-tap hop-anh xa.pdf
lthuyetc3-phep dem.pdf
lthuyetc4-he thuc de quy.pdf
lthuyetc5-so nguyen.pdf
lthuyetc6-quan he.pdf
lthuyetc7-dai so bool.pdf
bt1 toán rời rạc.pdf
bt3 toán rời rạc.pdf
bài tập toán rời rạc - đáp án.pdf
bài tập toán rời rạc.pdf
baitap.pdf
bai tap on tap.pdf
bt trr.pdf
hdbaitap.pdf
huong dan su dung maple.pdf
loigiailuyentap2012.pdf
luyentap2012.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 1_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 2_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 3_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 4_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 5_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 6_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 7_bai tap.pdf
bai tap toan roi rac.pdf
baitap_trr.pdf
bai tap toan roi rac.pdf
bt_0_maple_mot so lenh co ban (1).pdf
bt_0_maple_mot so lenh co ban.pdf
bt_chuong 1(lt+th).pdf
bt_chuong 1_co so logic.pdf
bt_chuong 2(th+th).pdf
bt_chuong 2_tap hop va anh xa.pdf
bt_chuong 3(lt+th).pdf
bt_chuong 3_phuong phap dem.pdf
bt_chuong 4(lt+th).pdf
bt_chuong 4_he thuc de quy.pdf
bt_chuong 5(lt+th).pdf
bt_chuong 5_so nguyen.pdf
bt_chuong 6(lt+th).pdf
bt_chuong 6_quan he.pdf
bt_chuong 7(lt+th).pdf
bt_chuong 7_ham boole.pdf
de cuong toan roi rac (tu 2013).pdf
huong dan su dung maple.pdf
de-cuoi-ky-toan-roi-rac-2016.png
toan roi rac ky 2 2013 - 2014 thay le phe do.pdf
trr_k62.pdf
đề thi toán rời rạc k52 k56 nguyen duc nghia đhbkhn.pdf
2016-2017 trr cuoi-ki.jpg
2016-2017 trr giua-ki.jpg
[trr] sửa đề thi trr k15.pdf
toan roi rac 2015.jpg
đề thi cuối kỳ 2013-2014.jpg
đề thi cuối kỳ 2014-2015.jpg
đề thi cuối kỳ 2015-2016.jpg
đề thi cuối kỳ 2016-2017.jpg
đề thi giữa kỳ 2013-2014.jpg
đề thi giữa kỳ 2014-2015.jpg
đề thi giữa kỳ 2015-2016.jpg
đề thi giữa kỳ 2016-2017.jpg
kỳ 2 2014-2015.jpg
kỳ 2 2015-2016.jpg
kỳ 2 2016-2017.jpg
kỳ 2 2017-2018.jpg
kỳ 2 2018-2019.jpg
ade thi toan roi rac - de 1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. Cơ sở Logic Chương 2. Lý thuyết Tập hợp Chương 3. Các Nguyên lý đếm Chương 4. Quan hệ Chương 5. Đại số Bool và Hàm Bool Chương 6. Hệ thức Đệ qui Chương 7. Đồ thị và Cây

Kết quả cần đạt được

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Logic, Lý thuyết tập hợp, Các nguyên lý đếm, Quan hệ, Hệ thức đệ qui và nhập môn về lý thuyết Đồ thị và Cây. Học phần cũng nhằm mục đích rèn luyện sinh viên kỹ năng làm các bài tập áp dụng liên quan đến những chủ đề lý thuyết đã được trình bày. After finishing this course, students have the abilities to: − Understand basic knowledges of ogic, set theory, counting principles, binary relations, recursive equations; − Understand introductory knowledges of graph theory, particularly, important properties of trees; − Solve some application problems relating to the above theory topics.
Discrete Mathematics.Pdf
Guide To Discrete Mathematics.Pdf
Krantz S. Discrete Mathematics Demystified (Mcgraw-Hill, 2008)(Isbn 007154948x)(369s)_Csdi_.Pdf
Mathematical Symbols.Pdf
Pronunciation Of Mathematical Expressions.Pdf
Theory And Problems Of Discrete Mathematics.Pdf
Toan Roi Rac - Vo Van Tuan Dung.Pdf
Toán Rời Rạc Nguyễn Đức Nghĩa Bách Khoa Hà Nội.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học - Đỗ Đức Giáo.Pdf
Toán Rời Rạc - Nguyễn Hữu Anh.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 1.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 2.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 3.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 4.Pdf
Từ Điển Toán Học.Pdf
De Haan L., Koppelaars T. Applied Mathematics For Database Professionals (Apress, 2007)(Isbn 1590597451)(405s)_Csdi_.Pdf