Toán Rời Rạc Discrete Mathematics Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Nguyễn Đức Nghĩa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Luyện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Anh Thi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Viết Đông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Akansu A., Medley M. (Eds.) Wavelet, Subband And Block Transforms In Communications And Multimedia (Kluwer, 2002)(Isbn 0792385071)(433s)_Mnw_.Pdf
Krantz S. Discrete Mathematics Demystified (Mcgraw-Hill, 2008)(Isbn 007154948x)(369s)_Csdi_.Pdf
Theory And Problems Of Discrete Mathematics.Pdf
Toan Roi Rac - Vo Van Tuan Dung.Pdf
Toán Rời Rạc Nguyễn Đức Nghĩa Bách Khoa Hà Nội.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học - Đỗ Đức Giáo.Pdf
Toán Rời Rạc - Nguyễn Hữu Anh.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 1.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 2.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 3.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 4.Pdf
De Haan L., Koppelaars T. Applied Mathematics For Database Professionals (Apress, 2007)(Isbn 1590597451)(405s)_Csdi_.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

00-introtrr.pdf
combin01_counting.pdf
combin02_existence.pdf
combin02_existencere.pdf
combin03_enumeration.pdf
combin04_opt.pdf
combin00_intro.pdf
graph01_basic.pdf
graph02_mst.pdf
graph03_shortestpaths.pdf
graph04_max-flow.pdf
graph04_max-flowappl.pdf
graph05_graphmatching.pdf
lec1-proof phương pháp chứng minh.pdf
lec3-induction quy nạp.pdf
logics_set&functions.pdf
trr_nguyễn đức nghĩa đhbkhn.pdf
ch1_co so logic.pdf
ch2_phep dem.pdf
ch3_quan he.pdf
ch4_dai so bool.pdf
ch5_do thi.pdf
chuong 1_co so logic.pdf
chuong 2_tap hop va anh xa.pdf
chuong 3_phep dem va he thuc de quy.pdf
chuong 4_so nguyen.pdf
chuong 5_quan he.pdf
chuong 6_dai so boole.pdf
lthuyetc1-co so logic.pdf
lthuyetc2-tap hop-anh xa.pdf
lthuyetc3-phep dem.pdf
lthuyetc4-he thuc de quy.pdf
lthuyetc5-so nguyen.pdf
lthuyetc6-quan he.pdf
lthuyetc7-dai so bool.pdf
0.đề cương môn học.pdf
1.mệnh đề.pdf
2.vị từ và lượng từ.pdf
3.tập hợp, ánh xạ, phép đếm.pdf
4.hệ thức đệ quy.pdf
5.quan hệ.pdf
6.đại số bool và hàm bool.pdf
[2016 - 2017] [hk1] [tth063] toan rwi roc.txt
i.mệnh đề.pdf
ii.vị từ và lượng từ.pdf
iii.tập hợp, ánh xạ, phép đếm.pdf
iv.hệ thức đệ quy.pdf
v.quan hệ.pdf
vi.đại số bool và hàm bool.pdf
vii.đồ thị.pdf
viii.cây.pdf
bt1 toán rời rạc.pdf
bt3 toán rời rạc.pdf
baitap.pdf
bai tap on tap.pdf
bt trr.pdf
hdbaitap.pdf
loigiailuyentap2012.pdf
luyentap2012.pdf
baitap_trr.pdf
bai tap toan roi rac.pdf
bt_0_maple_mot so lenh co ban (1).pdf
bt_0_maple_mot so lenh co ban.pdf
bt_chuong 1(lt+th).pdf
bt_chuong 1_co so logic.pdf
bt_chuong 2(th+th).pdf
bt_chuong 2_tap hop va anh xa.pdf
bt_chuong 3(lt+th).pdf
bt_chuong 3_phuong phap dem.pdf
bt_chuong 4(lt+th).pdf
bt_chuong 4_he thuc de quy.pdf
bt_chuong 5(lt+th).pdf
bt_chuong 5_so nguyen.pdf
bt_chuong 6(lt+th).pdf
bt_chuong 6_quan he.pdf
bt_chuong 7(lt+th).pdf
bt_chuong 7_ham boole.pdf
de cuong toan roi rac (tu 2013).pdf
huong dan su dung maple.pdf
bài tập toán rời rạc - đáp án.pdf
bài tập toán rời rạc.pdf
đề thi toán rời rạc k52 k56 nguyen duc nghia đhbkhn.pdf
ade thi toan roi rac - de 1.pdf
de-cuoi-ky-toan-roi-rac-2016.png
toan roi rac ky 2 2013 - 2014 thay le phe do.pdf
trr_k62.pdf
đề thi cuối kỳ 2013-2014.jpg
đề thi cuối kỳ 2014-2015.jpg
đề thi cuối kỳ 2015-2016.jpg
đề thi cuối kỳ 2016-2017.jpg
đề thi giữa kỳ 2013-2014.jpg
đề thi giữa kỳ 2014-2015.jpg
đề thi giữa kỳ 2015-2016.jpg
đề thi giữa kỳ 2016-2017.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Các vấn đề chính được đề cập trong giáo trình này: • Cơ sở: logic, tập hợp, ánh xạ. • Lý thuyết tổ hợp (Combinatorial Theory) • Bài toán đếm • Bài toán tồn tại • Bài toán liệt kê • Bài toán tối ưu • Lý thuyết đồ thị (Graph theory): • Đồ thị, Đường đi, Liên thông • Biểu diễn đồ thị • Duyệt đồ thị • Các bài toán tối ưu trên đồ thị Preface To the Student 1 The Foundations: Logic, Sets, and Functions Logic, Propositional Equivalences, Predicates and Quantifiers, Sets, Set Operations, Functions, Sequences and Summations, The Growth Functions 2 The Fundamentals: Algorithms, the Integers,and Matrices Algorithms, Complexity of Algorithms, The Integers and Division, Integers and Algorithms, Applications of Number Theory, Matrices 3 Mathematical Reasoning Methods of Proof, Mathematical Induction,Recursive Definitions, Recursive Algorithms,Program Correctness 4 Counting The Basics of Counting, The Pigeonhole Principle, Permutations and Combinations,Discrete Probability, Probability Theory ,Generalized Permutations and Combinations, Generating Permutations and Combinations 5 Advanced Counting Techniques Recurrence Relations, Solving Recurrence Relations, Divide-and-Conquer Relations, Generating Functions, Inclusion-Exclusion, Applications of Inclusion-Exclusion 6 Relations Relations and Their Properties, n-ary Relations and Their Applications, Representing Relations, Closures of Relations, Equivalence Relations, Partial Orderings 7 Graphs Introduction to Graphs, Graph Terminology, Representing Graphs and Graph Isomorphism, Connectivity, Euler and Hamilton Paths, Shortest Path Problems, Planar Graphs, Graph Coloring 8 Trees Introduction to Trees , Applications of Trees, Tree Traversal,Trees and Sorting, Spanning Trees, Minimum Spanning Trees 9 Boolean Algebra Boolean Functions, Representing Boolean Functions, Logic Gates, Minimization of Circuits 10 Modeling Computation Languages and Grammars, Finite-State Machines with Output, Finite-State Machines with No Output, Language Recognition, Turing Machines Tài liệu tham khảo 1. Rosen K.H. Discrete Mathematics and its Applications. McGraw - Hill Book Company, 2003. 2. Johnsonbaugh R. Discrete Mathematics. Prentice Hall Inc., N. J., 1997. 3. Grimaldi R.P. Discrete and Combinatorial Mathematics (an Applied Introduction), AddisonWesley, 5th edition, 2004. 4. R. Graham, O. Patashnik, and D.E. Knuth. Concrete Mathematics, Second Edition. AddisonWesley, 1994. 5. Phan Đình Diệu. Lý thuyết ôtômat hữu hạn và thuật toán. NXB ĐHTHCN, Hà nội, 1977. 6. Nguyễn Hữu Anh. Toán rời rạc, NXB Giáo dục,1999. 7. Nguyễn Xuân Quỳnh. Cơ sởToán rời rạc và ứng dụng. NXB KHKT, Hà nội, 1996. 8. Đỗ Đức Giáo. Toán rời rạc. NXB KHKT, Hà nội, 2001. 9. Hoàng Chúng. Đại cương về toán hữu hạn. NXB Giáo dục, 1997.