Toán Rời Rạc Discrete Mathematics Đề thi Bài giảng Bài tập

Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Ts Phạm Quang Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Viết Đông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Trần Vĩnh Đức - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Luyện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Hợp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Anh Thi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 - các khái niệm cơ bản.pdf
chuong 2 - biểu diễn đồ thị trên máy tính.pdf
chuong 3 - các thuật toán duyệt và tìm kiếm trên đồ thị.pdf
chuong 4 - đồ thị euler và đồ thị hamilton.pdf
chuong 5 - cây và cây khung của đồ thị.pdf
chuong 6 - bài toán đường đi ngắn nhất.pdf
chuong 7- bài toán luồng cực đại trong mạng.pdf
kế hoạch giảng dạy môn học toán rời rạc 2.pdf
lec00.logic-set-functions.pdf
lec01.counting problem.pdf
lec02.mathematical reasoning.pdf
lec03.generating combinatorial configurations.pdf
lec04.combinatorial optimization problem.pdf
lec05.graph theory.pdf
c1_trr_17_nlcb.pdf
c2_trr_17_btd.pdf
c3_trr_17_lk.pdf
c4_trr_17_tt.pdf
c5_trr_17_btdnc.pdf
c6_trr_17_dt.pdf
c7_trr_17_e.pdf
c8_trr_17_c.pdf
c9_trr_17_dd.pdf
c10_trr_17_btdl.pdf
c11_trr_17_lcd.pdf
c12_trr_17_ boole.pdf
c13_trr_17_logic.pdf
c14_trr_logicvitu.pdf
c0_trr_17_gt.pdf
0.đề cương môn học.pdf
1.mệnh đề.pdf
2.vị từ và lượng từ.pdf
3.tập hợp, ánh xạ, phép đếm.pdf
4.hệ thức đệ quy.pdf
5.quan hệ.pdf
6.đại số bool và hàm bool.pdf
[2016 - 2017] [hk1] [tth063] toan rwi roc.txt
i.mệnh đề.pdf
ii.vị từ và lượng từ.pdf
iii.tập hợp, ánh xạ, phép đếm.pdf
iv.hệ thức đệ quy.pdf
v.quan hệ.pdf
vi.đại số bool và hàm bool.pdf
vii.đồ thị.pdf
viii.cây.pdf
22-ramsey-handout.pdf
lec1-proof.pdf
lec3-induction.pdf
lec4-graph1-new.pdf
lec5-tree.pdf
lec6-coloring.pdf
lec7.pdf
lec8.pdf
lec9-planar.pdf
lec11.pdf
lec12.pdf
lec13-counting.pdf
lec14-genfun.pdf
lec15-genfun.pdf
lec16-truyhoi.pdf
lec17-dfs (ver 0.4).pdf
lec17-dfs (ver 0.5).pdf
lec18-paths.pdf
lec19-greedy.pdf
lec20-dynamic programming.pdf
lec21-max flow.pdf
lec22-maxflowexercises.pdf
slide_trr_dagop.pdf
ch1_co so logic.pdf
ch2_phep dem.pdf
ch3_quan he.pdf
ch4_dai so bool.pdf
ch5_do thi.pdf
chuong 1_co so logic.pdf
chuong 2_tap hop va anh xa.pdf
chuong 3_phep dem va he thuc de quy.pdf
chuong 4_so nguyen.pdf
chuong 5_quan he.pdf
chuong 6_dai so boole.pdf
co so logic va dai so menh de.pdf
de cuong on thi toan roi rac he chinh qui .pdf
de cuong toan roi rac (tu 2013).pdf
ham boole.pdf
he thuc de qui.pdf
huong dan bai tap toan roi rac.pdf
phuong phap dem.pdf
quan he tren cac tap hop.pdf
tap hop so nguyen.pdf
tap hop va anh xa.pdf
lthuyetc1-co so logic.pdf
lthuyetc2-tap hop-anh xa.pdf
lthuyetc3-phep dem.pdf
lthuyetc4-he thuc de quy.pdf
lthuyetc5-so nguyen.pdf
lthuyetc6-quan he.pdf
lthuyetc7-dai so bool.pdf
[maple] một số lỗi thường gặp trong maple.pdf
[trr] bài tập ví dụ hàm boole.pdf
baithuchanh-verword.pdf
bài-tập-ôn-thi-môn-toán-rời-rạc-res.pdf
de cuong toan roi rac (tu 2013).pdf
trr_cntt_hk1_2015_noi dung on tap cuoi ky.pdf
trr_cntt_hk1_2015_noi dung on tap giua ky.pdf
bài tập toán rời rạc 1.pdf
bài tập toán rời rạc 2.pdf
bài tập toán rời rạc 3.pdf
bài tập toán rời rạc 4.pdf
bài tập toán rời rạc 5.pdf
bài tập toán rời rạc 6.pdf
giai bai tap toan roi rac - ledong.pdf
bài tập toán rời rạc - đáp án.pdf
bài tập toán rời rạc.pdf
bt1.pdf
bt2.pdf
bt3.pdf
bt456-graphnew.pdf
exam.pdf
homeworks_trr_dagop.pdf
hw7-matching.pdf
hw8-stablematching.pdf
hw9.pdf
hw10.pdf
hw11.pdf
hw12.pdf
hw13-counting.pdf
hw13.pdf
hw14.pdf
lec22-maxflowexercises.pdf
baitap.pdf
bai tap on tap.pdf
bt trr.pdf
hdbaitap.pdf
huong dan su dung maple.pdf
loigiailuyentap2012.pdf
luyentap2012.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 1_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 2_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 3_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 4_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 5_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 6_bai tap.pdf
ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 7_bai tap.pdf
bai tap toan roi rac.pdf
baitap_trr.pdf
bai tap toan roi rac.pdf
bt_0_maple_mot so lenh co ban (1).pdf
bt_0_maple_mot so lenh co ban.pdf
bt_chuong 1(lt+th).pdf
bt_chuong 1_co so logic.pdf
bt_chuong 2(th+th).pdf
bt_chuong 2_tap hop va anh xa.pdf
bt_chuong 3(lt+th).pdf
bt_chuong 3_phuong phap dem.pdf
bt_chuong 4(lt+th).pdf
bt_chuong 4_he thuc de quy.pdf
bt_chuong 5(lt+th).pdf
bt_chuong 5_so nguyen.pdf
bt_chuong 6(lt+th).pdf
bt_chuong 6_quan he.pdf
bt_chuong 7(lt+th).pdf
bt_chuong 7_ham boole.pdf
de cuong toan roi rac (tu 2013).pdf
huong dan su dung maple.pdf
de-cuoi-ky-toan-roi-rac-2016.png
toan roi rac ky 2 2013 - 2014 thay le phe do.pdf
toán rời rạc.png
trr_k62.pdf
2_de_toan_roi_rac.pdf
2_giai_toan_roi_rac.pdf
0827_de01.pdf
0827_de02.pdf
2016-2017 trr cuoi-ki.jpg
2016-2017 trr giua-ki.jpg
2020-2021 trr cuoi-ki.jpg
[trr] sửa đề thi trr k15.pdf
de_toan_roi_rac_03.pdf
giai_toan_roi_rac_03.pdf
toan roi rac 2015.jpg
trắc nghiệm trr.pdf
kỳ 2 2014-2015.jpg
kỳ 2 2015-2016.jpg
kỳ 2 2016-2017.jpg
kỳ 2 2017-2018.jpg
kỳ 2 2018-2019.jpg
đề thi cuối kỳ 2013-2014.jpg
đề thi cuối kỳ 2014-2015.jpg
đề thi cuối kỳ 2015-2016.jpg
đề thi cuối kỳ 2016-2017.jpg
đề thi giữa kỳ 2013-2014.jpg
đề thi giữa kỳ 2014-2015.jpg
đề thi giữa kỳ 2015-2016.jpg
đề thi giữa kỳ 2016-2017.jpg
uit_toán rời rạccuối kỳ.jpeg
cuoiky2017.pdf
dethigiuaky2.pdf
exam.pdf
đề giữa kỳ trr 2019.pdf
ade thi toan roi rac - de 1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. Cơ sở Logic Chương 2. Lý thuyết Tập hợp Chương 3. Các Nguyên lý đếm Chương 4. Quan hệ Chương 5. Đại số Bool và Hàm Bool Chương 6. Hệ thức Đệ qui Chương 7. Đồ thị và Cây

Kết quả cần đạt được

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Logic, Lý thuyết tập hợp, Các nguyên lý đếm, Quan hệ, Hệ thức đệ qui và nhập môn về lý thuyết Đồ thị và Cây. Học phần cũng nhằm mục đích rèn luyện sinh viên kỹ năng làm các bài tập áp dụng liên quan đến những chủ đề lý thuyết đã được trình bày. After finishing this course, students have the abilities to: − Understand basic knowledges of ogic, set theory, counting principles, binary relations, recursive equations; − Understand introductory knowledges of graph theory, particularly, important properties of trees; − Solve some application problems relating to the above theory topics.
Discrete Mathematics.Pdf
Giáo Trình Toán Rời Rạc Đh Huế.Pdf
Giáo Trình Toán Rời Rạc Đh Nông Nghiệp Hn.Pdf
Guide To Discrete Mathematics.Pdf
Introductory Combinatorics, 5th Edition, 2009 - Richard A. Brualdi.Pdf
Krantz S. Discrete Mathematics Demystified (Mcgraw-Hill, 2008)(Isbn 007154948x)(369s)_Csdi_.Pdf
Lý Thuyết Đồ Thị - Lê Minh Hoàng.Pdf
Mathematical Symbols.Pdf
Pronunciation Of Mathematical Expressions.Pdf
Richard Johnsonbaugh - Discrete Mathematics-Pearson (2017).Pdf
Theory And Problems Of Discrete Mathematics.Pdf
Toan Roi Rac - Vo Van Tuan Dung.Pdf
Toán Rời Rạc Nguyễn Đức Nghĩa Bách Khoa Hà Nội.Pdf
Toán Rời Rạc_Đh Sư Phạm.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học - Đỗ Đức Giáo.Pdf
Toán Rời Rạc - Nguyễn Hữu Anh.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 1.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 2.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 3.Pdf
Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 4.Pdf
Từ Điển Toán Học.Pdf
De Haan L., Koppelaars T. Applied Mathematics For Database Professionals (Apress, 2007)(Isbn 1590597451)(405s)_Csdi_.Pdf