Toán Kỹ Thuật Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Minh Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

toan-ky-thuat.pdf
chuong 1_2_khai triển bán kỳ.pdf
chuong 1_chuỗi fourier.pdf
chuong 2_1_tích phân fourier & biến đổi fourier.pdf
chuong 2_2_tích phân fourier & biến đổi fourier.pdf
chuong 3_phép biến đổi laplace.pdf
chuong 4_phép biến đổi laplace ngược.pdf
chuong 6_ứng dụng biến đổi laplace vào biến đổi mạch điện.pdf
chuong 7_hàm phức và ứng dụng.pdf
chuong 8_tích phân đường phức (complex integrals).pdf
chuong 9_chuỗi hàm phức.pdf
chuong 10_lý thuyết thặng dư.pdf
chuong 11_ứng dụng của lý thuyết thặng dư.pdf
chuong 12_phép biến đổi bảo giác.pdf
chuong_5_ứng dụng biến đổi lapace vào pt vi phân.pdf
ch1_fourier series.pdf
ch2_fourier transform.pdf
ch3_laplace transform.pdf
ch4_inverse laplace transform.pdf
ch5_applications the laplace transform to differential equations.pdf
ch6_applications of the laplace transform to circuit analysis.pdf
ch7_analytic function.pdf
ch8_complex integrals.pdf
ch9_series complex functions.pdf
ch10_residue theory.pdf
ch11_application of residue theory.pdf
ch12_conformal mapping.pdf
toankt.pdf
baigiang_toan ky thuat.pdf
baitap_toankt.pdf
bai tap toan ki thuat.pdf
bang bien doi fourier.pdf
bang goc anh laplace .pdf
chuong1_biendoilaplace.pdf
chuong2_biendoilaplacenguoc.pdf
chuong3_ungdungbiendoilaplace.pdf
hamphuc-02-hambienphuc.pdf
hamphuc-03-hamkhavi.pdf
hamphuc-04-tichphanhamphuc.pdf
hamphuc-05-chuoihamphuc.pdf
hamphuc-06-thangdu.pdf
hamphuc-07-baogiac.pdf
lythuyettkt.pdf
lý thuyết.pdf
part 1-1_chuỗi fourier.pdf
part 1-2_biến đổi fourier.pdf
part 2-1_phép biến đổi laplace.pdf
part 2-2_ứng dụng của phép biến đổi laplace.pdf
part 3-1_hàm biến phức.pdf
part 3-2_chuỗi phức.pdf
part 3-3_tích phân đường phức.pdf
part 3-4_điểm bất thường, zeros và thặng dư.pdf
part 3-5_ứng dụng của lý thuyết thặng dư.pdf
tinh chat bien doi fourier.pdf
tinh chat bien doi laplace.pdf
tphan complex.pdf
answertohomework.pdf
hw1.pdf
hw2.pdf
hw3.pdf
hw4.pdf
hw5.pdf
hw6.pdf
hw7.pdf
hw8.pdf
hw9.pdf
hw10.pdf
hw11.pdf
hw12.pdf
bai giai nhdt toan ky thuat.pdf
baitap_toankt_chuong1.pdf
baitap_toankt_chuong2.pdf
baitap_toankt_chuong3.pdf
baitap_toankt_chuong4.pdf
baitap_toankt_chuong5.pdf
baitap_toankt_chuong6.pdf
baitap_toankt_chuong7.pdf
baitap_toankt_chuong8.pdf
baitap_toankt_chuong9.pdf
baitap_toankt_chuong10.pdf
baitap_toankt_chuong11.pdf
baitap_toankt_chuong12.pdf
baitap_toankt_chuong0_1.pdf
formular_midexam.pdf
problem part 2-1.pdf
problem part 2-2.pdf
final_exam_dd09.pdf
final_exam_dd10.pdf
final_exam_dd11.pdf
final_exam_dd11_ans.pdf
formular_finalexam.pdf
formular_midexam.pdf
middle_exam_dd09.pdf
middle_exam_dd10.pdf
middle_exam_dd11.pdf
middle_exam_dd11_ans.pdf
de ghk 2016 de so 3.jpg
final_exam_dd09.pdf
final_exam_dd10.pdf
final_exam_dd11.pdf
final_exam_dd11_ans.pdf
formular_finalexam.pdf
formular_midexam.pdf
middle_exam_dd09.pdf
middle_exam_dd10.pdf
middle_exam_dd11.pdf
middle_exam_dd11_ans.pdf
thi cuối kỳ 2012.pdf
thi tkt2012.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này trình bày cho sinh viên các khái niệm toán học cơ sở cần thiết cho các Lĩnh Vực Chuyên Môn Điện Điện Tử, chẳng hạn: Giải Tích Mạch Điện, Xử lý Tín Hiệu và Hệ Thống Điều Khiển… Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và cách vận dụng những kiến thức học được trong các bài toán trong kỹ thuật. Đặc biệt quan tâm đến những ứng dụng của đại số tuyến tính trong việc giải quyết một bài toán thực tế. * Nội dung tóm tắt môn học - Chuổi Fourier, - Tích phân Fourier , - Phép biến đổi Fourier, - Phép biến đổi Laplace, - Phép biến đổi Laplace ngược; - Ứng dụng của phép biến đổi Laplace vào Phương trình Vi Phân và Giải Tích Mạch Điện; - Hàm Giải Tích, - Chuổi Hàm Phức; - Lý thuyết Thặng Dư và Ánh Xạ Bảo Giác. Nội dung Chương 1 Chuổi Fourier 1.1. Hàm tuần hòan. 1.2. Các công thức Euler. 1.3. Các công thức khác của hệ số Fourier. 1.4. Khai triển bán kỳ. 1.5. Các dạng khác của chuổi Fourier. 1.6. Ứng dụng của chuổi Fourier Chương 2 Tích phân Fourier và biến đổi Fourier 2.1. Định nghĩa tích phân Fourier. 2.2. Tính chất của biến đổi Fourier 2.3. Áp dụng của tích phân và biến đổi Fourier. 2.4. Hàm bất thường và biến đổi Fourier 2.5. Từ tích phân Fourier đến phép biến đổi Laplace. Chương 3 Phép biến đổi Laplace 3.1. Định nghĩa . 3.2. Biến đổi Laplace của các hàm thông dụng. 3.3. Các tính chất của phép biến đổi Laplace. 3.4. Các cặp biến đổi Laplace thông dụng. 3.5. Bảng các tính chất của phép biến đổi Laplace. Chương 4 Phép biến đổi Laplace ngược 4.1. Định nghĩa . 4.2. Biến đổi Laplace ngược của một số hàm thông dụng. 4.3. Các tính chất của phép biến đổi Laplace ngược. 4.4. Tích chập. 4.5. Khai triển Heaviside. Chương 5 Ứng dụng phép biến đổi Laplace vào Phương trình vi phân 5.1. Phương trình vi phân cấp 1. 5.2. Phương trình vi phân cấp 2. 5.3. Hệ phương trình vi phân, 5.4. Ứng dụng vào cơ học. Chương 6 Ứng dụng phép biến đổi Laplace vào Giải tích Mạch điện 6.1. Đại cương. 6.2. Các hàm bất thường. 6.3. Biến đổi Laplace của các hàm bất thường. 6.4. Quan hệ Áp-Dòng trong miền –t và trong miền –s. 6.5. Định luật Kirchhoff trong miền –t và trong miền –s. 6.6. Tổng trở và tổng dẫn miền –s. 6.7. Mạch miền –s . 6.8. Hàm truyền. 6.9. Giải mạch bằng hàm truyền khi điều kiện đầu khác không. Nội dung Chương 7 Hàm Giải tích 7.1. Hàm biến phức. 7.2. Giới hạn và liên tục. 7.3. Đạo hàm. 7.4. Điều kiện Cauchy-Riemann 7.5. Các tính chất của hàm giải tích. 7.6. Các hàm phức sơ cấp. Chương 8 Tích phân phức 8.1. Tích phân đường phức. 8.2. Công thức tích phân Cauchy 8.3. Công thức tích phân Poisson. Chương 9 Chuổi hàm phức 9.1. Chuổi hàm phức. 9.2. Chuổi hàm phức hội tụ đều. 9.3. Chuổi lũy thừa. 9.4. Chuổi Taylor. 9.5. Chuổi Laurent. Chương 10 Lý thuyết thặng dư 10.1. Các điểm bất thường cô lập. 10.2. Thặng dư. 10.3. Định lý thặng dư. 10.4. Thặng dư tại các cực. 10.5. Zero và cực cấp m. Chương 11 Ứng dụng của lý thuyết thặng dư 11.1. Tính tích phân xác định, 11.2. Tích phân Laplace ngược. 11.3. Tiêu chuẩn ổn định. Chương 12 Phép biến đổi bảo giác 12.1. Biểu diễn hình học của hàm phức. 12.2. Phép biến đổi bảo giác. 12.3. Phép biến đổi song tuyến tính. 12.4. Biến nửa mặt phẳng thành hình tròn đơn vị. Nội dung giới hạn cho kiểm tra giữa kỳ (tập trung) Chương 1,2,3,4. Số giờ sinh viên cần chuẩn bị : 10 giờ Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) : Chương 5 đến 12. Số giờ sinh viên cần chuẩn bị : 30 giờ

Kết quả cần đạt được

Có cơ sở tóan học cần thiết để học các môn như : Mạch Điện, Hệ Thống Điều Khiển và Tín hiệu. Được đào tạo theo ngành rộng để có nền tảng vững chắc về Toán Kỹ Thuật. Hiểu và có khả năng ứng dụng toán học vào Kỹ Thuật Điện Điện Tử.

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo Trình Chính (sẽ hoàn thành năm 2010) NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Toán Kỹ Thuật Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minh [2] C-R WYLIE & L-C BARRETT Advanced Engineering Mathematics Mc GrawHill Inc – 2005 [3] NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Phép Biến Đổi Laplace Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minh - 2008 [4] NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Hàm Phức và Ứng Dụng Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minh - 2008
Introduction To Mathematica For Physicists.Pdf
Toán Kỹ Thuật_Advanced Engineering Mathematics, 10ed, Erwin Kreyszig.Pdf
Toán Kỹ Thuật_Peter_V__O_Neil-Advanced_Engineering_Mathematics,_7th_Edition__-Cengage(2011).Pdf
Toán Kỹ Thuật_Matlab-Primer.Pdf