Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Anh Thi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c2-c1 ma trận và định thức.pdf
c2-c2 hệ phương trình tuyến tính.pdf
c2-c3 không gian vector.pdf
c2-c4 trị riêng vector riêng.pdf
bai-tap-chuong-2.pdf
bai-tap-chuong-3.pdf
bai-tap-chuong-4.pdf
bai-tap-chuong1.pdf