Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Anh Thi - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1-toan1 số phức ma trận.pdf
c2-toan1 hàm số và liên tục.pdf
c3-toan1 phép tính vi phân hàm 1 biến.pdf
c4-toan1 phép tính tích phân hàm 1 biến.pdf
bai-tap-4.8-sec-8.7.pdf
bai-tap-chuong1.pdf
bai-tap-trac-nghiem-chuong-1.pdf
ontap.pdf
sua_bai_tapc4.pdf