Tín Hiệu Và Hệ Thống (Sysnals And Systems) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Trần Quang Việt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Đỗ Thị Tú Anh - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Anlv - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Đỗ Tú Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Võ Thị Thu Sương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Hà Nội - Đinh Thị Thái Mai - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Phước Bảo Duy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_gth_thvaht.pdf
chuong2_pt_mthoigian_lt.pdf
chuong3_chuoi_fourier.pdf
chuong4_bdoi fourier.pdf
chuong5_bd_laplace.pdf
chuong6_d_u_tso_loc.pdf
chuong7_laymau.pdf
lecture-01_cơ bản về tín hiệu và hệ thống.pdf
lecture-01_tín hiệu và phân loại tín hiệu.pdf
lecture-02_các phép toán trên tín hiệu.pdf
lecture-02_cơ bản về hệ thống.pdf
lecture-03_hệ thống tuyến tính bất biến (lti).pdf
lecture-03_hệ thống và phân loại hệ thống.pdf
lecture-04_hệ thống tuyến tính bất biến (lti) tt.pdf
lecture-05_biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi fourier.pdf
lecture-06_biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi fourier tt.pdf
lecture-07_biểu diễn tín hiệu bằng chuỗi fourier_biểu diễn tín hiệu bằng tập tín hiệu trực giao.pdf
lecture-07_biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi fourie tt.pdf
lecture-08_biểu diễn tín hiệu bằng chuỗi fourier_chuỗi fourier lượng giác.pdf
lecture-08_biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi fourier tt.pdf
lecture-09_biến đổi fourier.pdf
lecture-09_lấy mẫu (sampling).pdf
lecture-10_biến đổi fourier.pdf
lecture-10_ phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi laplace.pdf
lecture-11_phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi laplace tt.pdf
lecture-12_phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi laplace tt.pdf
lecture-13_đáp ứng tần số của hệ thống lti và thiết kế bộ lọc tương tự.pdf
lecture-14_đáp ứng tần số của hệ thống lti và thiết kế bộ lọc tương tự tt.pdf
lecture-15_đáp ứng tần số và bộ lọc tương tự.pdf
lecture-16_đáp ứng tần số và bộ lọc tương tự.pdf
lecture-17_đáp ứng tần số và bộ lọc tương tự.pdf
lecture-18_đáp ứng tần số và bộ lọc tương tự.pdf
lecture-19_lấy mẫu (sampling).pdf
lecture-20_lấy mẫu (sampling).pdf
bai1_gioithieuchung.pdf
bai2_motahethong.pdf
bai3_dapungthoigian.pdf
bai4_biendoi_furier.pdf
bai5_biendoi_furier.pdf
bia.pdf
ee2000 tin hieu va he thong-v1.0.pdf
chuong1_gth_thvaht.pdf
chuong2_pt_mthoigian_lt.pdf
chuong3_chuoi_fourier.pdf
chuong4_bdoi fourier.pdf
chuong5_bd_laplace.pdf
chuong6_d_u_tso_loc.pdf
chuong7_laymau.pdf
tín hiệu hệ thống.pdf
bai1_giới thiệu chung.pdf
bai2_giới thiệu chung về tín hiệu và hệ thống.pdf
bai3_biễu diễn miền thời gian.pdf
bai4_biến đổi_furier.pdf
bai5_biến đổi_fourier.pdf
bai6_đáp ứng tần số.pdf
bai7_biến đổi_laplace.pdf
bai8_biến đổi_laplace.pdf
bai9_hệ thống gián đoạn.pdf
bai10_biến đổi_z.pdf
bai11_biến đổi_fourier_rời rạc.pdf
chuong1 những khái niệm cơ bản.pdf
chuong21 tín hiệu xác định.pdf
chuong22 tín hiệu xác định.pdf
chuong23 tín hiệu xác định.pdf
chuong24 tín hiệu xác định.pdf
chuongiv1b2 tín hiệu điều chế.pdf
chuongiv1 tín hiệu điều chế.pdf
vidu thnl.pdf
chuong 1.pdf
chuong 2-1.pdf
chuong 2-2.pdf
chuong 3-2.pdf
chuong 3-3.pdf
chuong 3.1.pdf
chuong 4.pdf
chuong 5.pdf
chapter 01_introduction to signals and systems.pdf
chapter 02_fourier series and the fourier transform.pdf
chapter 03_the laplace transform.pdf
chapter 04_linear time-invariant systems –impulse response and convolution integral.pdf
chapter 05_system analysis using transfer function.pdf
chapter 06_system realization using operational amplifiers.pdf
chapter 07_frequency response of lti system and analog filter design.pdf
prob-ch1_elementary of signal and system.pdf
prob-ch2_linear time-invariant systems .pdf
prob-ch3_fourier series representation of periodic signals.pdf
prob-ch4.pdf
prob-ch4_fourier transform representation of signal tt.pdf
prob-ch5.pdf
prob-ch5_sampling.pdf
prob-ch6.pdf
prob-ch6_continuous-time system analysis using the laplace transform.pdf
prob-ch7_frequency response and filter design.pdf
quiz-01.pdf
quiz-02.pdf
ss-ans-quiz-01.pdf
ss-ans-quiz-02.pdf
prob-ch3.pdf
prob-ch4.pdf
prob-ch5.pdf
prob-ch6.pdf
prob-ch7.pdf
20dethivandap_ltth.pdf
bai thi nghiem so 6 mon tin hieu va he thong.pdf
baitapcoloigiai.pdf
01prob-elementary-signal-system.pdf
02prob-fourier-transform.pdf
03prob-laplace-transform.pdf
04prob-lti-system-convolution.pdf
05prob-sys-transfer-function.pdf
prob-ch6_hàm truyền và thực hiện hệ thống bằng op-amp.pdf
prob-ch7_frequency response of lti system and analog filter design.pdf
prob-ch8_sampling.pdf
đề thi cuối kỳ 2017.jpg
đề thi tín hiệu và hệ thống spkt.jpg
de thi-20101.pdf
de thi-20102.pdf
đề kiểm tra học kỳ 2_2010-2011.pdf
đề kiểm tra học kỳ 3_2010-2011.pdf
de-thi-giua-ky-tin-hieu-he-thong-ky-2-2017.jpg
tin hieu va he thong hk1 2014 - 2015.pdf
đề thi giữa kỳ i 2016 - 2017 elt 2035 1.docx

Giới thiệu, nội dung môn học

Ôn và hệ thống hóa các phương pháp giải tích mạch điện. Cung cấp các kiến thức cơ bản trong phân tích và xử lý tín hiệu và hệ thống tương tự như: phương trình vi phân mô tả vào-ra hệ thống, tích chập, chuỗi Fourier, biến đổi Fourier, biến đổi Laplace. Cung cấp phương pháp phân tích và biểu diễn tín hiệu. Ứng dụng phương trình vi phân và biến đổi Laplace trong giải tích mạch điện, đặc biệt là các mạch quá độ. Ứng dụng các phép biến đổi Fourier, Laplace phân tích các hệ thống tuyến tính, các bộ lọc tích cực, các bộ điều chế AM. Phân tích sơ đồ khối và hiện thực hệ thống dùng OpAmp. Chương 1: Ôn tập các kiến thức toán cơ bản 1.1. Số phức và hàm phức 1.2. Phương pháp phân tích phân thức hữu tỉ thành những phân thức tối giản 1.3. Vector và ma trận Bài tập Chương 2: Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống 2.1. Phân loại tín hiệu 2.2. Các mô hình và phép toán tín hiệu 2.3. Phân loại hệ thống 2.4. Mô hình hệ thống: Mô tả quan hệ ngõ vào- ngõ ra hệ thống Bài tập Chương 3: Phân tích trong miền thời gian hệ thống liên tục thời gian 3.1. Đáp ứng hệ thống với các điều kiện biến trạng thái: Đáp ứng khi không có ngõ vào 3.2. Đáp ứng xung đơn vị 3.3. Đáp ứng hệ thống với các điều kiện bên ngoài: Đáp ứng khi biến trạng thái bằng không 3.4. Tính ổn định của hệ thống Bài tập Chương 4: Biểu diễn tín hiệu bằng chuỗi Fourier 4.1. Biểu diễn tín hiệu bằng tập hợp tín hiệu trực giao 4.2. Chuỗi Fourier lượng giác 4.3. Chuỗi Fourier hàm mũ 4.4. Đáp ứng hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian với tín hiệu vào có chu kỳ Bài tập Chương 5: Phân tích tín hiệu liên tục thời gian: Biến đổi Fourier 5.1. Biểu diễn tín hiệu không tuần hoàn bằng tích phân Fourier 5.2. Các tính chất của biến đổi Fourier 5.3. Truyền tín hiệu qua hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian 5.4. Các bộ lọc lý tưởng và thực tế 5.5. Ứng dụng trong thông tin: Điều chế biên độ (AM) Bài tập Chương 6: Phân tích tín hiệu liên tục thời gian dùng biến đổi Laplace 6.1. Biến đổi Laplace và các tính chất 6.2. Phân tích mạng điện dùng biến đổi Laplace 6.3. Sơ đồ khối và hiện thực hệ thống 6.4. Ứng dụng trong hồi tiếp và điều khiển Bài tập Chương 7: Đáp ứng tần số và bộ lọc tương tự 7.1. Đáp ứng tần số của hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian 7.2. Biểu đồ Bode 7.3. Thiết kế bộ lọc tương tự 7.4. Bộ lọc Butterworth 7.5. Bộ lọc Chebyshev Bài tập Chương 8: Lấy mẫu 8.1. Lý thuyết lấy mẫu 8.2. Tính toán số của biến đổi Fourier: Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) 8.3. Biến đổi Fourier nhanh (FFT) Bài tập

Kết quả cần đạt được

Nắm vững phương pháp giải tích mạch điện. Vận dụng thành thạo phương trình vi phân và biến đổi Laplace trong giải tích mạch điện, đặc biệt là các mạch điện quá độ. Nắm vững phép tính tích chập. Nắm vững chuỗi Fourier, biến đổi Fourier, biến đổi Laplace và vận dụng thành thạo để biểu diễn, phân tích tín hiệu và phân tích hệ thống tuyến tính. Hiểu rõ về đáp ứng xung, hàm truyền, đáp ứng tần số. Hiểu rõ phương pháp phân tích và thiết kế mạch lọc.

Tài liệu tham khảo

[1] B. P. Lathi, Signal Processing and Linear Systems, Berkeley-Cambridge Press, 1998. [2] A. V. Oppenheim, Signals and Systems, Prentice-Hall, 1983. [3] Phạm Thị Cư, Lý Thuyết Tín Hiệu, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2005.
(Ebook) Cmos Analog Circuit Design (Allen-Holberg).Pdf
Linear-Systems-And-Signals-2nd-Edition-B-P-Lathi.Pdf
Linear System Theory And Design_Text.Pdf
Mulukutla_S_Sarma_Introduction_To_Electrical.Pdf
Theory And Problems Of Signals And Systems.Pdf
Fundamentals-Of-Signals-And-Systems.Pdf
Sergio-Franco-Electric-Circuits-Fundamentals.Pdf