Thực Hành Tin Học Vật Lý Kỹ Thuật Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

dc_cautrucpc.pdf
dc_internet.pdf
dc_mangmaytinh.pdf
week1_cú pháp cơ bản trong command line.pdf
week2_ma trận và mảng.pdf
week3_các phép tính liên hệ, logic, if.pdf
week4_vòng lặp while, for và gui.pdf