Thiết Kế Vi Mạch Với Hdl Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Phạm Quốc Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

architecture for dataflow graphs with feedback.pdf
chapter1_digital design review.pdf
chapter1_phương pháp luận thiết kế vi mạch số.pdf
chapter2_introduction to verilog.pdf
chapter2_thiết kế mạch luận lý tổ hợp.pdf
chapter3_hierarchy_simulation.pdf
chapter3_thiết kế mạch luậnlý tuần tự.pdf
chapter4_continuous assignement.pdf
chapter4_thiết kế luận lý với verilog.pdf
chapter5_behavioralmodel_part1.pdf
chapter5_behavioralmodel_part2.pdf
chapter5_thiết kế luận lý bằng mô hình hành vi.pdf
chapter6_fsm.pdf
chapter6_fsm_verilog.pdf
chapter6_tổng hợp mạch luận lý tổ hợp và tuần tự.pdf
chapter7_parameters_functions_task.pdf
chapter7_thiết kế và tổng hợp bộ điều khiển dòng dữ liệu.pdf
chapter8_datapath_controller.pdf
chapter9_giải thuật và kiến trúc cho các bộ xử lý số.pdf
circular buffer & fifo.pdf
hdl-chap9-mt10kttn.pdf
introduction_verilog.pdf
multiplier architectures and algorithms.pdf
assignment.pdf
bai7_máy trạng thái với verilog-hdl.pdf
bai8_sử dụng các ip cores.pdf
chapter3_exercises_upload.pdf
chapter4_exercises.pdf
de2_pin_assignments.csv
lab1+exercise.pdf
lab1-6.thuchanhhdl.pdf
lab1b_thiết kế với mô hình cấu trúc.pdf
lab2+exercise.pdf
lab3.excercise.pdf
lab3_mô hình hành vi .pdf
lab4+exercise.pdf
lab4.pdf
lab8.sudungipcore.pdf
reporthdl.pdf
thuc hanh thiet ke mach so voi hdl.pdf
dapan_ontaphdl.pdf
exam_final.pdf
hdl_ontapgiuaki.pdf
ontap.pdf
review_101.pdf
solution_midterm_101.pdf