Thiết Kế Tổng Hợp Ic Số Và Hệ Thống Số Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

asic-full custom-semi-custom.pdf
cau lenh testbench.pdf
clock_domain_synchronization.pdf
dc.pdf
dc1_2010.12_lg.pdf
dc1_2010.12_sg_1of2.pdf
dc1_2010.12_sg_2of2_new.pdf
dc1_201012_jobaid.pdf
ddas-2017-2018-hki-chuong 1.pdf
ddas.2017-01-16.giới thiệu môn học.pdf
ece5745-tut2-dc.pdf
giới thiệu verilog.pdf
guestlectureverification.pdf
hdl coding style.pdf
icc1_201003_job_aid.pdf
icc1_201003_lg.pdf
kiem soat chat luong mo phong.pdf
lab2_synopsys_dc.pdf
learnfrommymistakes.pdf
lecture1 - copy.pdf
lecture1.pdf
lecture1_cuong.pdf
lecture 2.pdf
lecture2.pdf
lecture2_cuong.pdf
lecture 3,4.pdf
lecture3.pdf
lecture3_cuong.pdf
lecture4.pdf
lecture4_cuong.pdf
lecture5 (minh d. nguyen_s conflicted copy 2017-03-20).pdf
lecture 5.pdf
lecture5.pdf
lecture5_cuong.pdf
lecture 6.pdf
lecture6.pdf
lecture7.pdf
lecture 7.pdf
lecture7_cuong.pdf
lecture 8,9.pdf
lecture8.pdf
lecture8_cuong.pdf
lecture9.pdf
lecture10.pdf
lecture11.pdf
modelsim_tutorial.pdf
mo hinh cau truc-mo hinh dong du lieu.pdf
mo ta logic to hop.pdf
on tap kien thuc dien tu so.pdf
phuong phap thiet ke asmd.pdf
project_fpga_object tracking.pdf
quy trinh thiet ke he thong so.pdf
testbench-note.pdf
thanh phan verilog co ban.pdf
thiet ke asmd-vi du bo nhan noi tiep.pdf
thiết kế và tổng hợp hệ thống số-bài giảng.pdf
using of wire and reg in verilog.pdf
báo cáo bộ nhân booth.pdf
lương văn minh - 20152445.pdf
mach_nhan_noi_tiep.zip
mips.zip
neural network.zip
project.zip
ser_mul_testbench.v
serial_multi.pdf
serialmultiplier.v
test_mul.zip
test_opt_mul.zip
đề thi thiết kế hệ thống số.pdf
Advanced Digital Design With The Verilog Hdl.Pdf
Fpga Prototyping By Verilog Examples.Pdf
Thiết Kế Và Tổng Hợp Hệ Thống Số (Nguyễn Đức Minh).Pdf
Verilog Hdl A Guide To Digital Design And Synthesis, Second Edition_Samir_Palnitkar.Pdf