Tài liệu Thiết Kế Thí Nghiệm Và Xử Lý Số Liệu

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

dd1_xác suất – thống kê & thực nghiệm.pdf
dd2_kiểm định giả thiết & chuẳn thống kê.pdf
dd3_xử lý sơ cấp số liệu thí nghiệm.pdf
qhtn1_thiết kế thí nghiệm.pdf
qhtn2_quy hoạch trực giao riêng phần 2 kp.pdf
qhtn3_quy hoạch trực giao cấp 2.pdf
quy hoạch thí nghiệm.pdf