Thiết Kế Mạch Số Với Hdl Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Trần Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter1_phương pháp luận thiết kế vi mạch số.pdf
chapter2_thiết kế mạch luận lý tổ hợp.pdf
chapter3_thiết kế mạch luận lý tuần tự.pdf
chapter4_thiết kế luận lý với verilog.pdf
chapter5_thiết kế luận lý bằng mô hình hành vi.pdf
vidu_chuong3-5.pdf
exam_midterm_101_đề kiểm tra giữa học kỳ.pdf
review_101_bài tập ôn kiểm tra giữa kỳ.pdf
solution_midterm_101_đáp án kiểm tra giữa học kỳ.pdf
solutions.pdf