Tài liệu Thiết Kế Hệ Thống Nhúng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01-gioi thieu he thong nhung-2011.pdf
02-1-introduction to vhdl.pdf
02-2-combinational logic synthesis with vhdl.pdf
02-3-sequential logic synthesis with vhdl.pdf
02-4-fsm design using vhdl.pdf
02-5-functions and procedures.pdf
bai tap nop tkhtn 1.pdf
bai tap nop tkhtn 2.pdf
bai tap tkhtn (vhdl-pic).pdf
btot-esd.pdf
vhdl-btot.pdf
vhdl-ch-bt.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Giới thiệu khái niệm hệ thống nhúng, cung cấp kiến thức cho sinh viên về phương pháp thiết kế hệ thống nhúng. Môn học này giới thiệu phương pháp thiết kế hệ thống nhúng, tập trung chủ yếu vào thiết kế phần cứng của hệ thống. Bên cạnh đó, việc phát triển phần mềm của hệ thống cũng được giới thiệu. * Nội dung tóm tắt môn học Chương 1–Giới thiệu Chương 2–Phần cứng Chương 3–Phần mềm Chương 4–Ngoại vi Chương 5–Bộ nhớ Chương 6–Giao tiếp Chương 7–Máy trạng thái và các mô hình xử lý song song Chương 8-Hệ thống điều khiển Chương 9-Công nghệ vi mạch Chương 10-Công nghệ thiết kế

Kết quả cần đạt được

Sinh viên nắm được phương pháp thiết kế một hệ thống nhúng cơ bản, chủ yếu tập trung thiết kế phần cứng của hệ thống.

Tài liệu tham khảo

1. Frank Vahid, Tony Givargis - Embedded system design: a unified hardware/software introduction – John Wiley & Sons 2. ARM databook 3. 8051 databook 4. PIC databook 5. Sundar Rajan, Essential VHDL, RTL Synthesis done right 6. Xilinx - Embedded System Design Course