Thiết Kế Hệ Thống Công Nghệ Hóa Học Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lecture1_process flow diagram (pfd).pdf
lecture2_hierarchy of decisions.pdf
mô hình hóa và mô phỏng.pdf
tkcn-baigiang-2_xây dựng sơ đồ cấu trúc đầu vào-đầu ra.pdf
tkcn-baigiang-3_xây dựng sơ đồ cấu trúc hoàn lưu.pdf
tkcn-baigiang-4_trình tự thiết kế.pdf
tkcn-baigiang-5_trình tự tách chất.pdf
tkcn-baigiang-6_hệ thống trao đổi nhiệt 1.pdf
tkcn-baigiang-7_hệ thống trao đổi nhiệt 2.pdf
ôn tập học kỳ.pdf