Thị Trường Chứng Khoán Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương - Nguyễn Thị Ngọc Lan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1-ttck.pdf
chuong 2-ttck.pdf
chuong 3-ttck.pdf
chuong 4.pdf
chuong 5.pdf
chuong 6.pdf
luatchungkhoan.pdf
cbptkt.pdf
miti.pdf
miti 2.pdf
những vấn đề cơ bản về chứng khoán và ttck.pdf
phan tich va dinh gia chung khoan phai sinh.pdf
ptkt.pdf
qtct.pdf
quan tri cong ty dai chung.pdf
quan tri ii.pdf
tang truong.pdf
thi truong chung khoan otc.pdf
tuvan-niemyet.pdf
bai tap.pdf
bai tap dau tu chung khoan.pdf
bai tap loi suat rui ro.pdf
dsc02677.jpg
dsc02678.jpg
dsc02679.jpg
dsc02680.jpg
dsc02681.jpg
dsc02682.jpg
ttck.pdf
đề cương ttck_05.2016.pdf
500_cau_hoi_trac_nhiem_ck.pdf
500 nt.pdf
800 cau trac nghiem ck.pdf
dap an 800 cau.xls
de 1 _30 cau.pdf
de 1 _30 cau_2.pdf
de 3 _96 cau.pdf
đề 2.pdf
đề 2_2.pdf
Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán_Ktqd.Pdf