Tài liệu Thí Nghiệm Vật Lý

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

25052012326.jpg
25052012327.jpg
25052012328.jpg
25052012329.jpg
25052012330.jpg
25052012331.jpg
25052012332.jpg
img_200116_122210.jpg
img_200116_122221.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về thực hành thí nghiệm vật lý và xừ lý số liệu đo đạc. Nội dung: 14 bài thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Cơ - Nhiệt - Điện từ - Quang học

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Đến cuối khóa học, sinh viên sẽ có thể nắm vững các nguyên tắc cơ bản của cơ học, nhiệt động học, điện trường và từ trường ở trình độ đại học. Các sinh viên sẽ có thể hiểu các khái niệm vật lý cơ bản được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. L.O.2 Có khả năng thiết kế, thực hiện, thu thập, xử lý và đánh giá các thí nghiệm vật lý cơ bản. L.O.3 Có khả năng tự học, tìm hiểu, soạn thảo và trình bày (viết và nói) các chủ đề Vật lý liên quan.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Dương Hùng: Thí nghiệm Vật lý đại cương A1, Tài liệu nội bộ, 2007