Tài liệu Thí Nghiệm Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai 1 - đo lường một tải 3 pha.pdf
bai 2 - máy biến áp một pha.pdf
bai 3 - máy biến áp một pha có nhánh shunt từ.pdf
bai 4 - khuếch đại từ.pdf
bctn_bai1_đo lường một tải 3 pha.pdf
bctn_bai2_máy biến áp một pha.pdf
bctn_bai4_khuếch đại từ.pdf
báo cáo bai 1.pdf
báo cáo bai 2.pdf
báo cáo bai 5.pdf
báo cáo bai 7.pdf