Tài Chính Quốc Tế Bài giảng

Đại Học Kinh Tế - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1 foreign exchange market and the exchange rate.pdf
c2 the balance of payments.pdf
c3 the determination of the exchange rate an asset market approach.pdf
c4 the theory of purchasing power parity (ppp) and generalized model of the exchange rate.pdf
chapter 5s output and the exchange rate in the short-run.pdf
chapter 6 fixed exchange rate and foreign exchange intervention.pdf
chapter 7.pdf
chapter 8.pdf
chapter 9.pdf
sbv+annual+report+2010.pdf
sbv annual report 2011.pdf
syllabus - tai chinh quoc te ta.pdf
tai chinh quoc te ta.pdf
test bank.pdf
chuong 2 - thi truong tai chinh quoc te.pdf
chuong 5 - arbitrage & interest rate parity.pdf
chuong 8 - chu chuyen von quoc te.pdf
chuong 9 - xac dinh ty gia hoi doai.pdf
chuong 10 - quan he lai suat - lam phat - ty gia.pdf
chuong 11 -tac dong cua chinh phu den tghd.pdf
gioi thieu mon hoc tai chinh quoc te.pdf