Scada (Scada) Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bao-cao-do-nhiet-do-giam-sat-bang-matlab.pdf
chapter_5_hmi design.pdf
chapter_6_wincc.pdf
practical_data_acquisition.pdf
practical_scada_for_industry.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên ngành Tự động hóa & Điều khiển những kiến thức về các khái niệm trong hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát – SCADA, cấu trúc, các phần tử của hệ thống SCADA nói chung, cách xây dựng giao diện, lập trình và kết nối thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển dựa trên các công cụ SCADA Citect và các công cụ khác. Khái niệm. Cấu trúc. Các phần tử của hệ thống SCADA. Tag. Giao diện đồ họa. Các cơ chế kết nối SCADA với thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển. Alarm và Events. Reports. Trend. Ngôn ngữ lập trình. Giải pháp mạng. Tuần Nội dung 1 Khái niệm. Cấu trúc. Phần tử 1. Mở đầu 2. Định nghĩa Điều khiển giám sát 3. Định nghĩa SCADA 4. Các chức năng cơ bản của SCADA 5. Thành phần hệ thống SCADA 6. Các đặc tính kỹ thuật của hệ thống SCADA 7. Cấu trúc hệ thống thông tin điều khiển đa cấp 8. Kiến trúc phân tán trong Citect Tự học: Chuẩn bị cài đặt Citect, xem toturials (3h) 2 Tag 1. Trừu tượng hóa thông số kỹ thuật, quá trình công nghệ 2. Định nghĩa Tag 3. Các thành phần cơ bản của Tag 4. Tag trong các phần mềm SCADA 5. Minh họa: Tạo Tag trong Citect Tự học: Bài tập về nhà – Tạo Tag trong Citect (3h) 3 Giao diện đồ họa 1. Công cụ đồ họa trong SCADA 2. Công cụ đồ họa trong Citect 3. Genies 4. Super Genies 5. Minh họa: Tạo giao diện đồ họa trên Citect. Tự học: Bài tập về nhà – Tạo giao diện, Genies, Super Genies (3h) 4,5 Các phương pháp kết nối thiết bị với phần mềm SCADA 1. Các cấu hình phổ biến kết nối thiết bị phần cứng với máy tính điều khiển 2. Cơ chế DLL, cơ chế DDE, cơ chế OLE, cơ chế OPC 3. Truyền thông trong các phần mềm SCADA 4. Truyền thông trong Citect 5. Kết nối các Node trong Citect 6. Liên kết Citect với các OPC server Tự học: Bài tập về nhà – Kết nối Citect với OPC servers, hiển thị và điều khiển (6h) 6 Alarms và Events 1. Các Alarm điển hình 2. Alarms và Events trong các phần mềm SCADA 3. Alarms và Events trong Citect 4. Minh họa: Tạo và hiển thị Alarm trên Citect Tự học: Bài tập về nhà – Lập trình Alarm & Events và xây dựng giao diện hiển thị dùng Citect (3h) 7 Trends 1. Real-time Trend và Historical Trend 2. Trend trong các phần mềm SCADA 3. Trend trong Citect 4. Minh họa: Tạo và hiển thị Trend dùng Citect Tự học: Bài tập về nhà – Xây dựng giao diện hiển thị Real-time Trend và Historical Trend (3h) 8 Reports 1. Giới thiệu chung 2. Report trong các phần mềm SCADA 3. Report trong Citect 4. Minh họa: Report trong Citect Tự học: Bài tập về nhà – Lập trình Cicode (3h) 9 Ngôn ngữ lập trình trong SCADA 1. Giới thiệu chung 2. VB Script trong GeniDAQ, Script trong Intouch 3. Ngôn ngữ Cicode 4. Minh họa: lập trình Cicode Tự học: Bài tập về nhà – Lập trình Cicode (3h) 10 Giải pháp mạng trong SCADA 1. Giới thiệu chung 2. Giải pháp mạng của Wonderware 3. Giải pháp mạng của Citect 4. Minh họa: Kiến trúc phân tán trong Citect 11, 12, 13, 14 Bảo vệ bài tập lớn Tổng cộng

Kết quả cần đạt được

Sinh viên sau khi học môn học nắm được bản chất, cấu thành và nguyên lý của hệ thống SCADA, có khả năng sử dụng các công cụ phần mềm SCADA khác nhau để thiết kế ứng dụng cần thiết.

Tài liệu tham khảo

[1]Trương Đình Châu.SCADA. Giáo trình chính. Đang có kế hoạch viết. Thời gian hoàn thành 2009. [2]Bailey D.Practical SCADA for Industry. Elsevier. 2003. 288 p. [3]Iwanittz F.OPC: fundamentals, implementation, and application. Heidelberg: Huthig. 2002. 221 p. [4]Schneider Electric Vijeo Ciect User Guide, version 7.0. 2007.
Scada_Plcsim_Citectscada(1).Pdf
Scada_Step_7_-_Function_Block_Diagram_For_S7-300_And_S7-400(1).Pdf
Scada_Step_7_-_Ladder_Logic_For_S7-300_And_S7-400(1).Pdf
Scada_Step_7_-_Statement_List_For_S7-300_And_S7-400(1).Pdf
Scada_Control_Components(1).Pdf
Scada_S7sfc_En-En(1).Pdf
Scada_Control_Components.Pdf
Scada_Plcsim_Citectscada.Pdf
Scada_S7sfc_En-En.Pdf
Scada_Step_7_-_Function_Block_Diagram_For_S7-300_And_S7-400.Pdf
Scada_Step_7_-_Ladder_Logic_For_S7-300_And_S7-400.Pdf
Scada_Step_7_-_Statement_List_For_S7-300_And_S7-400.Pdf