Quy Hoạch Thực Nghiệm Và Tối Ưu Hóa Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

qhtn_1 khái niệm qui hoạch thực nghiệm.pdf
qhtn_2a khái niệm thống kê.pdf
qhtn_2b kỳ vọng và biến lượng.pdf
qhtn_3 phân tích biến lượng.pdf
qhtn_4 qui hoạch yếu tố 2 mức độ.pdf
qhtn_5 phương pháp taguchi.pdf
qhtn_6 qui hoạch bậc hai.pdf
qhtn_7 qui hoạch simplex.pdf
bt_c2 thí dụ về kiểm nghiệm giả thuyết.pdf
bt_c3 thí dụ về anova.pdf
bt_c4 thí dụ qui hoạch yếu tố 2 mức độ.pdf
bt_c5 thí dụ qui hoạch taguchi.pdf
bt_c6_qh_bac_hai.pdf
bt_c6 thí dụ qui hoạch bậc hai.pdf
thi_du_yeu_to_2_muc_do_con_nua_.pdf
yeu_to_2_muc_do_taguchi_tt_.pdf
de_45_phut_11-10_sv.pdf
de qh.pdf