Quang Học Kỹ Thuật Và Ứng Dụng Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_tổng quan về môn học.pdf
chuong2_phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến.pdf
chuong3_phương pháp phổ hồng ngoại.pdf
phân tích hóa lý phổ nghiệm.pdf