Quản Trị Nhân Lực Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Thái Thu Thủy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

slide quản trị nhân lực ( full) - nguyễn tấn thịnh - dhbkhn.pdf
hr1 tổng quan về quản trị nhân lực.pdf
hr2 phân tích công việc.pdf
hr3 hoạch định nhân lực.pdf
hr4 tuyển mộ và lựa chọn nhân lực.pdf
hr5 đào tạo và phát triển nhân lực.pdf
hr6 đánh giá thực hiện công việc.pdf
hr7 thù lao và đãi ngộ.pdf
introdution[].pdf
tình huống chương 1.pdf
tình huống chương 2.pdf
tình huống chương 4.pdf
tình huống chương 5.pdf
tình huống chương 6.pdf
chuong 1.pdf
chuong2 cl & hoach dinh nnl.pdf
chuong3 ptcv.pdf
unit 4 recruiting_sv.pdf
unit 5 training_sv.pdf
unit 6 performance mgmt_sv.pdf
unit 7 compensation_sv.pdf
chuong 1 - tong quan ve qtnnl.pdf
chuong 2 - phan tich va mo ta cong viec.pdf
chuong 3 - lap ke hoach ns.pdf
chuong 4 - tuyen dung.pdf
chuong 5 - dinh huong cho nhan vien.pdf
chuong 6 - dao tao va phat trien - bba.pdf
chuong 7 - danh gia thuc hien cong viec.pdf
chuong 8 - luong va dai ngo.pdf
keeping the best.pdf
1 introduction.pdf
2_motivating_employees_and_desiging_job.pdf
7 performance mgmt.pdf
7 training.pdf
7 training_2.pdf
8 compen.pdf
compensation mgmt 2007.pdf
hrm tex.pdf
introduction_to_hrm.pdf
overview.pdf
planning.pdf
staffing.pdf
tongquan.pdf
unit 2 motivating people.pdf
unit 3 hr planning.pdf
unit 4 job analysis.pdf
unit 5 recruiting.pdf
unit 6 selection.pdf
unit6 training.pdf
unit 08 performance management.pdf
bài thực hành chương2.pdf
bài thực hành chương3.pdf
bài thực hành chương7.pdf
cau hoi thay nham.pdf
chuong 1.pdf
chuong 3.pdf
chuong 4.pdf
chuong 5.pdf
chuong 6.pdf
personneltest.pdf
qtnl.pdf
question for stu&#.pdf