Quản Trị Học Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

mpart 1 _intro_re.pdf
mpart 2_qth-ch1-2.pdf
mpart 3_planning_re.pdf
mpart 4_organising_re200904.pdf
mpart 5_leading_051004.pdf
mpart 6_controlling.pdf
chuong trinh quan tri hoc ftu k48.pdf