Quản Trị Giá Trong Doanh Nghiệp Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 gia - tong quan ve quan tri gia.pdf
chương 2 gia - chi phi san xuat.pdf
chương 3 gia - cau thi truong.pdf
chương 4 gia - phân tích tài chính trong xác.pdf
chương 5 gia - phân tích cạnh tranh.pdf
chương 6 gia - phuong phap xac dinh gia.pdf
chương 7 gia - chien luoc gia.pdf
chương 8 gia - phối hợp giá với yếu tố mar-mix.pdf