Slide bài giảng Quản Lý Dự Án Phát Triển

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 3 tổ chức thực hiện dự án phát triển.pdf
chuong 4_1 giám sát và đánh giá dự án phát triển.pdf
chuong 4 giám sát và đánh giá dự án phát triển.pdf
chương trình và dự án trong hệ thống kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội.pdf
chương trình và dự án trong hệ thống kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội.pptx.pdf
dcmh qldapt.pdf
luat_dau_thau-bai_giang.pdf
thẩm định dự án.pdf
thẩm định dự án.pptx.pdf
tài trợ cho dự án phát triển.pdf
tài trợ cho dự án phát triển.pptx.pdf