Quản Lý Đổi Mới Công Nghệ Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1- cong nghe va vai tro cua cong nghe.pdf
chuong 2- ban chat va noi dung doi moi cong nghe.pdf
chuong 3- du bao cong nghe.pdf
chuong 4- danh gia cong nghe.pdf
chuong 5- chien luoc cong nghe.pdf
chuong 6- chuyen giao cong nghe.pdf
chuong 7- thong tin cong nghe.pdf
chuong 8- thuong mai hoa cong nghe.pdf
chuong 9- tiem luc cong nghe.pdf